Inicio
Galego
Principal
 

Bienvenida

 Saludo
 Situación
 Como llegar?
Dep. Cultura
 Cultura
 Deporte
 Educación
Historia
 Villa histórica
 Casco histórico
 Escudo
Monumentos
 Petroglifos
 Iglesias
 Capillas
 Convento
 Molino Mareas
 Patrimonio
Naturaleza
 Riqueza natural
 Playas
 Monte Louro
 Isla Creba
Agenda
Contacto

 

ANUNCIO

O Concello de Muros xunto coa Mancomunidade de Concello Serra do Barbanza está a participar nunha campaña de sensibilización e formación ambiental para lograr reducir a cantidade de residuos que xeramos no noso concello e mellorar a revalorización dos producidos.

______________

Campaña “Separar e reciclar, todo é comezar”

Co obxectivo de fomentar a revalorización da fracción orgánica que xeramos nos nosos fogares, animamos á veciñanza a participar nesta campaña.

Para isto, coa intención de que cheguen á maior cantidade de fogares que sexa posible, poñeremos á disposición das persoas interesadas uns recipientes de 10 L para a separación do refugallo orgánico no seu fogar.

Estes caldeiros poderán recollelos, de xeito gratuíto, no local da lonxa vella os martes e os venres de 10.00 a 12.00 h, a partir da semana do 16 de decembro.

______________

Campaña de compostaxe doméstica.

Para isto, poñeremos á disposición das persoas interesadas un composteiro e todos os materiais que precisen de que cara a que poidan xestionar na súa casa os residuos orgánicos que xeran e poidan obter un fertilizante natural e de calidade que poderán empregar nas macetas ou na horta da súa casa.

Impartiremos unha xornada formativa para que dispoñan dos coñecementos precisos para desenvolver correctamente o proceso nas súas vivendas. Ademais, esta campaña proseguirá os vindeiros meses a través de varias visitas de técnicos especializados en compostaxe aos fogares participantes, que lles axudarán a detectar e corrixir erros e lograr unha correcta xestión do proceso.
Anímese a participar e achéguese á aula CEMIT da casa da cultura o próximo martes 17 de decembro de 2019 ás 19.00 h, para recoller o seu composteiro e participar na formación.

Dispoñemos dun número limitado de composteiros polo que se entregarán por orde de inscrición.

Poden facer a súa solicitude para participar na campaña ou solicitar máis información sobre a mesma chamando ao número de teléfono 981 826 050 ext. 2 ou a través do correo electrónico: sonia.lago@muros.gal.

 

 

ANUNCIO

Convocatoria do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral.

ORDE do 15 de novembro de 2019 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2020 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia.

Especialidades convocadas:

 • Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 300 prazas.
 • Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 250 prazas.
 • Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 200 prazas.
 • Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 200 prazas.
 • Docencia da formación para o emprego (SSC448_3): 100 prazas.
 • Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2): 150 prazas.
 • Operacións de vixilancia e extinción incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA595_2): 150 prazas.
 • Confección e mantemento de artes e aparellos (MAP005_2): 75 prazas.
 • Vixiancia e seguridade privada (SEA029_2): 150 prazas.
 • Instrucción en ioga ( AFD616_3): 150 prazas.
 • Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 75 prazas

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 27/12/2019

Máis información:

 • Ou no Servizo de Orientación Laboral

Curro da Praza, 1 (Muros)
Atención ao  público: luns e martes de 08:30 a 14:30 h
Teléfono: 981 826 050

Enderezo de correo: orientacion.laboral@outes.gal

 

 

Convocatoria de subvencións e axudas públicas

BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS PARA A CONCESIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA DE BOLSAS
PARA DEPORTISTAS
DO CONCELLO DE MUROS PARA O ANO 2019

OBXECTO.

A universalización da práctica deportiva ten un papel moi importante na sociedade, actuando de maneira transversal en moitos valores sociais de grande importancia para a mellora da calidade de vida da cidadanía. É por isto fundamental facilitar o acceso á práctica deportiva a través da consolidación da igualdade de oportunidades no deporte.
O Concello de Muros ten como obxectivo a promoción e difusión do deporte e é consciente dos esforzos de moitos e moitas deportistas con talento e do difícil que é progresar naqueles deportes que teñen un carácter individual. Por isto, esta convocatoria de bolsas ten como obxecto apoiar a práctica e o rendemento deportivo, tanto en relación ao perfeccionamento técnico e obtención de maior rendemento nas respectivas modalidades deportivas, como facilitando a súa participación en eventos deportivos.
- Considérase deporte de “carácter individual” todo aquel deporte que, segundo a súa regulamentación, é practicado
por 1 ou 2 deportistas como máximo.
- Exclúense da presente convocatoria os cursos dirixidos á obtención de títulos académicos ou deportivos.
- Estas bolsas serán compatibles con outras axudas públicas ou privadas para a mesma finalidade, que a persoa solicitante deberá comunicar ao Concello de Muros.
- Inclúense nesta convocatoria os programas e actividades desenvolvidos dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro
do 2019.

[Bases Bop] - [Formulario]

 

 

Convocatoria de subvencións e axudas públicas

BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS PARA A CONCESIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIÓNS A CLUBS DEPORTIVOS DO CONCELLO DE MUROS, SEN ÁNIMO DE LUCRO, CON EQUIPOS OU DEPORTISTAS QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU AUTONÓMICO, E A ENTIDADES, SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DA ACTIVIDADE FÍSICA PARA O ANO 2019

OBXECTO.

Esta convocatoria vai dirixida aos clubs deportivos do Concello de Muros que conten con algún equipo ou deportista (no caso de deportes individuais) que participen en competicións oficiais federadas de ámbito local, provincial, ou autonómico, e a entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades de fomento da actividade física durante o ano 2019.
- O obxecto deste programa concrétase en dúas modalidades ou liñas, de xeito simultáneo ou alternativo:
- A participación de equipos ou deportistas en competición federada de ámbito local, provincial ou autonómico.
- A realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte
- A realización do programa de actividades para a que se concede a subvención será de exclusiva responsabilidade da entidade, así como as obrigas fiscais e de Seguridade Social que delas se deriven.

[Bases Bop] - [Formulario]

 

 

Concurso | 2019

Acendendo o Nadal

Poderán participar todas aquelas persoas propietarias ou inquilinas dunha vivenda ou establecemento, asociacións, clubs e colectivos de calquera índole radicados no Concello de Muros.

Os premios serán os seguintes:
Escaparates de establecementos
1º premio de 300 €, 2º premio de 150 €, 3º premio de 50 €
Exterior de establecementos
1º premio de 400 €, 2º premio de 200 €, 3º premio de 100 €
Exterior de vivendas particulares
1º premio de 300 €, 2º premio de 150 €, 3º premio de 75 €
Rúas, espazos ou edificios públicos para asociacións ou agrupacións de establecementos ou particulares:
1º premio de 500 €, 2º premio de 300 € e 3º premio de 150€

A data límite para inscribirse será o día 4 de decembro

Os adornos deberán estar expostos dende o día venres 6 de decembro 2019 ata o domingo 5 de xaneiro 2020

| Bases | Anexos

| Participantes | Xurado

 

 

ANUNCIO

Aprobación do Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais

O Pleno do Concello de Muros, en sesión ordinaria celebrada o 30 de outubro de 2019, acordou aprobar o Plan municipal de prevención e defensa contra incendios forestais.

Sométese o mesmo a información pública por un prazo de vinte días hábiles, a contar dende a publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia, a fin de que as persoas que o desexen poidan formular as correspondentes alegacións, observacións e suxestións. Durante o citado prazo a documentación do Plan poderá ser examinada nas dependencias da Casa Consistorial do Concello de Muros, sita no Curro da Praza, n.º 1, en días hábiles e durante o horario de atención ao público.

En Muros, a 31 de outubro de 2019.

| Descargar documentación do Plan

 


TEATRO | MUROS

ESPECTÁCULO TRANSMEDIA
ArtesaCía
“CHOLA A IT GIRL”

CENTRO CULTURAL DE MUROS
sábado 23 de novembro, 21:30 h.

Espectáculo incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios da AGADIC e no programa Muros en Negro
Entradas: 3,50 €. Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural, tlfno. 981762294

 

ANUNCIO DE RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS

Concesión de subvencións mediante concorrencia competitiva de subvencións dirixidas a entidades para a realización de actividades culturais.

Por resolución de Alcaldía de data 11/11/2019

ACÓRDASE:

PRIMEIRO. Avogar para este caso concreto as competencias delegadas na Xunta de goberno Local conferida mediante Resolución da Alcaldía núm. 883/2019 do 09 de xullo.

SEGUNDO. Aprobar a concesión en réxime de concorrencia competitiva de subvencións dirixidas a entidades para a realización de actividades culturais, para as seguintes entidades e polos seguintes importes: Ver listado

Para o pago das mesmas será preciso que previamente os/as beneficiarios/as presenten a documentación xustificativa segundo o disposto nas bases que rexen a presente convocatoria,

IMPRESOS DE FASE DE XUSTIFICACIÓN (ANEXOS V e VI)

 

 

BANDO

ELECCIÓNS  XERAIS DO 10 DE NOVEMBRO DE 2019

Con motivo das celebración das Eleccións Xerais o 10 de novembro de 2019, convídase a todos os electores a participar neste proceso democrático, de acordo co artigo 23 da Constitución  Española.

Faise público que o local electoral da escola de A Vesada, Serres, foi trasladado á piscina municipal en rueiro Agra de Serres, 40,  parroquia de Serres, onde terán que votar os electores da mesa 4A, que comprende as seguintes  vías:

Avesada, Agra de Serres, A Agriña , As Barreiras, O Canceliño, Cova de Gatos, Cmño. de Liñares, O Morouzón, O Outeiriño, A Rola, Serres, Arriba e San Ramón.

A Alcaldesa,
Mª.Inés Monteagudo Romero

 

 

Concello de Muros 2019/20

OBRADOIROS CULTURAIS

:: HORARIOS ::

Esta semana comezan os obradoiros de bordado e encaixe. Quedando en funcionamento na súa totalidade.

HORARIOS DOS OBRADOIROS CULTURAIS DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDOS

AMPLIAR

Información nas Oficinas do centro cultural de Muros 981762294

 


O día 30 o Concello de Muros estreou a súa nova Sede Electrónica

Con novo aspecto e importantes melloras no uso e a funcionalidade, estréase a nova sede electrónica do Concello adherida ao Proxecto Provincial de Implantación da Administración Electrónica.

https://sede.muros.gal/

 


TEATRO | MUROS

OS MONICREQUES DE KUKAS
“ARLEQUINA”

CENTRO CULTURAL DE MUROS
sábado 19 de outubro, 18:00 h.

Elenco: Kukas, Jorge Casas, Isabel García, Borxa Insua, Larraiz Urruzola, Ero Vázquez e os músicos de Zoar Ensemble, Joan Ibáñez, Benjamín Iglesias, Alex Salgueiro, Antonio Suárez e David Villa

Espectáculo incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios da AGADIC
Entradas: 3,50 €. Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural, tlfno. 981762294

 


Concello de Muros 2019/20

ESCOLAS DEPORTIVAS

Prazo inscrición escolas deportivas extraordinario: do 14 ao 18 de outubro

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf85-A5-QfMA4FUb8_j4lSeHQ58f-JTpd9W7FL6qBpfUQju_w/viewform?usp=sf_link

 


TEATRO | MUROS

PRODUCIÓNS TEATRAIS EXCÉNTRICAS
“MEDIDA X MEDIDA”

CENTRO CULTURAL DE MUROS
sábado 12 de outubro, 21:30 h

Elenco: Melania Cruz, Patricia Vázquez, María Costas, Josito Porto, Santi Romay, Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira
Dirección Quico Cadaval, 

Espectáculo incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios da AGADIC
Entradas: 5 €. Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural, tlfno. 981762294

 

 

Concello de Muros 2019/20

ESCOLAS DEPORTIVAS

:: HORARIOS ::

AMPLIAR

AMPLIAR

 

 

Concello de Muros 2019/20

OBRADOIROS CULTURAIS CONSTITUIDOS

AMPLIAR

 

 

ESCOLAS DEPORTIVAS
Concello de Muros 2019/20

Bases: https://muros.sedelectronica.gal

Preinscrición:
do 18 de setembro ao 2 de outubro

Solicitude electrónica:
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfe1AgkSfFTgWR7lqfz7QyoZhDCAPWXU-hnLZljYcSYN6ttiQ/viewform?usp=sf_link

 

 

BANDO DA ALCALDÍA

O Concello de Muros quere manifestar a máis enérxica repulsa polo triple crime machista perpetrado no día de hoxe na parroquia de Santa Columba de Cordeiro no concello de Valga.

Por medio da presente, en nome da corporación muradana, convoco a todas as veciñas e veciños do municipio a concentrarse mañán martes 17 de setembro de 2019 ás 12:00 horas, no Curro da Praza, diante do edificio da casa do Concello de Muros, para expresar públicamente a nosa condena polas tres mulleres asesinadas: Sandra Boquete Jamardo, de 39 anos, María Elena Jamardo Figueroa, de 58 anos e Alba Boquete Jamardo, de 27 anos.

A Alcaldesa,
Mª.Inés Monteagudo Romero

 

 

OBRADOIROS CULTURAIS.
Concello de Muros 2019/20

Prazo de preinscrición: do 17 ao 27 de setembro
Información:
Centro cultural de Muros 981762294

 

 

CURSO DE ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN (INCLÚE ACCESO AO CARNÉ C E CAP) – 2a edición

A Deputación da Coruña está organizando a 2a edición do curso ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN que contempla, entre outra formación, a obtención do carnet C e o CAP.

 Lugar: realizarase nas instalacións que oferta a empresa adxudicataria en A Barcala- Cambre e no Polígono Industrial de Ledoño (Culleredo).
 Horario: preferentemente, mañá
 Data de inicio: prevista para outubro
 Prazo de inscrición: Ata o 17/09/2019
 Lugar de inscrición: as persoas do municipio de Muros terán que inscribirse no Servizo de Orientación Laboral (luns e martes de 08:30 a 14:00)

Os requisitos para participar nesta formación son:
 Ser titular dun permiso de condución en vigor da clase B
 Estar desempregada/o e ter entre 18 e 30 anos
 Estar empadroado/a nalgún dos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia.
 Inscrición no Sistema de Garantía Xuvenil: http://www.sepe.es/garantiajuvenil/es/accesoJovenes.html

A documentación necesaria para realizar a inscrición é:
 DNI
 Permiso de conducir
 Tarxeta ou documento que acredite o número de Afiliación á Seguridade Social
 Certificado/volante actualizado de empadroamento
 Tarxeta de demanda de emprego debidamente actualizada (non se considerarán as tarxetas de demanda de mellora de emprego)
 Documento que acredite a inscrición no rexistro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

 

 

ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA O SERVIZO DO GES

ANUNCIO

Por Resolución desta Alcaldía núm. 2019-1111 de 26 de agosto, resolveuse a aprobación das bases da convocatoria para a elaboración dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral temporal para o GES de Muros, e que se transcriben a continuación,

BASES QUE HAN DE REXER PARA A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA O SERVIZO DO GES DO CONCELLO DE MUROS

| ↓ BASES E MODELO DE SOLICITUDE

 

 

ANUNCIO

Por Resolución desta Alcaldía núm. 2019-1064 de 9 de agosto, resolveuse a aprobación das bases da convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal de profesores da Escola de Música Municipal, curso 2019-2020, e que se transcriben a continuación:

“BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/HA PROFESOR/A DE GUITARRA CLÁSICA, DUN/HA PROFESOR/A DE VIOLÍN, DUN/HA PROFESOR/A DE CANTO E DUN/HA PROFESOR/A DE MÚSICA MODERNA PARA A ESCOLA DE MÚSICA DO CONCELLO DE MUROS, CURSO 2019/2020.

 

| ↓ BASES E MODELO DE SOLICITUDE

 

 

OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL “FONTIÑAS XUVENIL”

 A Consellería de Economía, Emprego e Industria aprobou o desenvolvemento dun Obradoiro de Emprego dirixido a persoas mozas incluídas no Ficheiro Nacional de Garantía Xuvenil, promovido polos Concellos de Muros e Carnota, denominado “Fontiñas Xuvenil”.

Este programa mixto de emprego e formación terá unha duración de 6 meses, cunha etapa de formación en alternancia co traballo ou práctica profesional, que estará dirixida á aprendizaxe, cualificación e adquisición de experiencia profesional.  Está previsto que este obradoiro comece a finais do mes de setembro deste ano.

O número de alumnos/as traballadores/as será de 16.

Poderán ser beneficiarias do proxecto as persoas que teñan solicitado na Oficina de Emprego o código de Obradoiros de Emprego e inscrito no Ficheiro de Garantía Xuvenil.

Especialidades:

 • Limpeza de espazos abertos e instalacións industriais.

Realizar as labores de limpeza en espazos abertos, instalacións e equipamentos industriais, utilizando os medios, útiles e vehículos adecuados a cada espazo e o equipamento para obter un óptimo nivel de limpeza, hixiene e ornato.

 • Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais.

Distribuír, reproducir e transmitir a información e documentación requiridas nas tarefas administrativas e de xestión, internas e externas, así como realizar trámites elementais de verificación de datos e documentos a  requirimento de técnicos de nivel superior con eficacia, de acordo con instrucións ou procedementos establecidos.

Calquera persoa interesada, poderá obter máis información chamando aos seguintes números:

Concello de Muros:    981826050
Concello de Carnota: 981857217

 

 

ANUNCIO

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE MUROS, DIRIXIDAS A ENTIDADES, PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS NO ANO 2019

PRAZO: ATE O DÍA 9 DE SETEMBRO

| ↓ BOP NÚMERO 150 | VENRES, 9 DE AGOSTO DE 2019

| ANEXOS (impresos)

 

 

ACTIVIDADES CULTURAIS
 CONCELLO DE MUROS
DO 5 AO 12 DE AGOSTO 2019

Luns, 5, 22.00 h.
San Francisco – LOURO | CINE DE RÚA
“AQUAMAN”
programa “Visións”. Entrada de balde

Martes, 6, 17.00 h.
Praia do Castelo – MUROS
CINE. Exhibición e creación de cine infantil
FESTIVALIÑO. X Aniversario de A Caixiña. O cine máis pequeno do mundo
Entrada de balde

Mércores, 7, 22.00 h.
Centro cultural – MUROS | CINE
“La sombra de la ley”
programa “Visións”. Entrada de balde

Venres, 9, 20.30 h.
CURRO DA PRAZA – MUROS | DANZA
“Danza na rúa con SILIRIA DANCE CENTER”
Entrada de balde

Luns, 12, 22.00 h.
Artón – ESTEIRO | CINE DE RÚA
“CAMPEONES”
programa “Visións”. Entrada de balde

Organiza CONCELLO DE MUROS
Colaboran: Excma. Deputación da Coruña
Xunta de Galicia. Xacobeo 2021
Siliria Dance Center

 

 

ANUNCIO

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA DE 2 CAPAZACES, 2 PEÓNS CONDUTORES E 6 PEÓNS, PARA A CREACIÓN DE DÚAS BRIGADAS DE INCENDIOS 2019, E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO FINANCIADO POLA CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

 

| ↓ BASES E MODELO DE SOLICITUDE

| Convocatoria de exames e actas do tribunal [Anuncios - Sede electrónica]

 

 

IX CONCURSO DE AMBIENTACIÓN MARIÑEIRA MUROS MIRA AO MAR

Prazo de inscrición:
DO 1 AO 4 DE XULLO DE 2019

 

| ↓ BASES E FICHA DE INSCRICIÓN

 

 

 

Festas de San Pedro 2019

� 28 DE XUÑO

11:00 h Pasacalles: Grupo Agrocovo
18:00 h A Festa dos Peixes (infantil) na Pista
22:30 h Verbena no Porto: Orquestra PRINCIPAL e Grupo ARAMIO

� 29 DE XUÑO

11:00 h Pasacalles: Banda de gaitas de Ximiela
11:30 h Procesión coa banda de gaitas de Ximiela
12:00 h Misa solemne cantada pola Coral Don Diego de Muros 
13:00 h Concerto no Curro da Praza: Sokie
20:00 h Teatro - Circo na praza do Mercado: Aimar & Cía: “Etxea. Casa”
22:30 h Verbena no Porto: Orquestra Capitol
00:00 h Fogos de artificio
00:15 h Concerto no Curro da Praza: Leilía

� 30 DE XUÑO

11:00 h Pasacalles: Grupo Faltriqueira
20:00 h Títeres Cachirulo “A Cabeza do Dragón” na praza do Mercado
22:00 h V Noite de Rock da Sala Nasmo no Curro da Praza: Sonophobia, The Rapants e Evil Bastard

| CARTEL

 

 

ANUNCIO

“CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A MEDIA XORNADA DE MONITORES DE TEMPO LIBRE 2019, E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO PARCIAL"

 

| ↓ BASES E MODELO DE SOLICITUDE

| Convocatoria de exames e actas do tribunal [Anuncios - Sede electrónica]

 

 

ANUNCIO

CAMPAMENTOS DE VERÁN MUNICIPAIS PARA O ANO 2019

O prazo de solicitude de inscrición nos campamentos establécese do seguinte xeito:

 Solicitude de inscrición: do 3 ao 14 de xuño (ambos inclusive).

 Sorteo: 17 de xuño (diante da Secretaría municipal no suposto de que o número de solicitudes supere o número de prazas dispoñibles)

 Período de pagamento da taxa (previa confirmación da praza): do 18 ao 20 de xuño (ambos inclusive)

Para solicitar a inscrición nos campamentos de verán deberá cubrir o formulario específico de solicitude e presentalo do seguinte xeito:

­ De xeito presencial no rexistro de entrada do Concello de Muros (Casa do Concello)

­ A través da sede electrónica do Concello de Muros, muros.sedelectronica.gal

| ↓ BASES | ↓ FORMULARIO DE SOLICITUDE

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección de peóns de obras públicas e de limpeza de praias mediante contrato de duración determinada.

Para participar neste proceso selectivo, deberase presentar a solicitude xunto coa documentación requirida nas bases no rexistro do Concello. 

O prazo para presentación de solicitudes é de 10 días dende a publicación do anuncio no BOP.

| ↓ BASES E MODELO DE SOLICITUDE

| Convocatoria de exames e actas do tribunal [Anuncios - Sede electrónica]

| ANUNCIO TRIBUNAL SELECCIÓN PEÓN LIMPEZA PRAIAS (31/05/2019)

 

 

ANUNCIO

Convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal da oficina de turismo 2019 e a elaboración dunha bolsa de traballo

ANUNCIO

Por Resolución desta Alcaldía núm. 2019-0561 de 7 de maio, resolveuse a aprobación das bases da convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a oficina de turismo do Concello de Muros, 2019 e a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola deputación de A Coruña dentro do programa DP0029/2019 e da Xunta de Galicia dentro do programa TU900A, e que se transcriben a continuación:

“CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA PARA A OFICINA DE TURISMO DO CONCELLO DE MUROS 2019, E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA DENTRO DO PROGRAMA DP0029/2019 E POLA XUNTA DE GALICIA DENTRO DO PROGRAMA TU900A

| ↓ BASES | ↓ MODELO DE SOLICITUDE

| | Convocatoria de exames e actas do tribunal [Anuncios - Sede electrónica]

 

 

ANUNCIO

Bases proceso selectivo para a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo de monitor/a socorrista para a piscina municipal

ANUNCIO

Por Resolución desta Alcaldía núm. 2019-0570, do 8 de maio, resolveuse a aprobación das bases e convocatoria do proceso selectivo para a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de contratación laboral temporal a tempo completo de monitor/a socorrista para a piscina municipal, e que se transcriben a continuación

“BASES E CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO DE MONITOR/A SOCORRISTA PARA A PISCINA MUNICIPAL

| ↓ BASES | ↓ MODELO DE SOLICITUDE

| | Convocatoria de exames e actas do tribunal [Anuncios - Sede electrónica]

 


TEATRO | MUROS

“XIII MOSTRA DE TEATRO XOSÉ AGRELO”
CENTRO CULTURAL DE MUROS

ANDARAVÍA TEATRO, DA A. C. PAPAVENTOS DE VEDRA
“Brincacontos”
sábado, 11 de maio, 18:30 h.

6º DO CEIP. RAMÓN DE ARTAZA
“A traxedia do bosque”
martes, 14 de maio, 18:30 h.

OBRADOIRO DE TEATRO DE MUROS
“A Bela adormecida”
mércores, 15 de maio, 18:30 h.

Entradas de balde. Aforo limitado. Reservas e información 981762294.

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección dun guía de Turísmo e informadores turísticos mediante contrato de duración determinada.

Para participar neste proceso selectivo, deberase presentar a solicitude xunto coa documentación requirida nas bases no rexistro do Concello. 

O prazo para presentación de solicitudes é de 10 días dende a publicación do anuncio no BOP

| ↓ BASES E MODELO DE SOLICITUDE

| Convocatoria de exames e actas do tribunal [Anuncios - Sede electrónica]

 

 

COMUNICADO OMIC | BONO SOCIAL TÉRMICO

Durante o mes de abril, quen xa tiñan o Bono Social eléctrico, recibirá unha carta do MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA, na que se lle informa que é beneficiaria/odo BONO SOCIAL TÉRMICO.

Que é o Bono Social Térmico?
É unha axuda económica destinada ao pagamento da calefacción, auga quente sanitaria ou cociña.

Quen ten dereito a esa axuda?

Todos os fogares que tiñan o Bono Social de electricidade a 31 de decembro de 2018.

Como hai que facer para pedila?

- Non hai que facer nada, durante o mes de abril recibirá unha carta que informará da cantidade a percibir e na que dan a opción a renunciar á axuda.
-Se non tivese as facturas domiciliadas, nesta carta daranlle 10 días para que comunique un número de conta no que ingresar a axuda.

Aparecerá o desconto na miña factura?

-Non, non aparecerá na factura.
-A diferenza do Bono Social Eléctrico, que aparece como un desconto todos os meses na súa factura, o Bono Social Térmico consiste nun único pagamento anual que recibirá na súa conta bancaria no primeiro semestre do ano.

Cal é o importe a recibir?

O mínimo son 25 euros, que poden ser incrementados ata 100 euros  dependendo da zona climática se ten a consideración de consumidor/a vulnerable ou vulnerable severo.

O pagamento deste importe non se recibirá ata dentro duns meses
(está pendente de que se aproben os orzamentos xerais do estado).

Onde podo recibir información?

- Na Oficina de Consumo, de luns a venres, de 10.00 a 13.00 h, sen cita previa.
- Na súa propia compañía de electricidade.
- http://www.bonotermico.gob.es
- No teléfono 012

 

 


TEATRO | MUROS

CONTRAPRODUCIÓNS
 “FILLOS DO SOL”

CENTRO CULTURAL DE MUROS
SÁBADO, 27 DE ABRIL, ÁS 21:30 H.

Autor e director Cándido Pazó
Elenco: César Cambeiro, Adrián Ríos e Alba Bermúdez,
Entradas, 3,50 €, reservas e venda anticipada nas oficinas do centro cultural de Muros, 981762294.
Espectáculo incluído na Rede Galega de teatros e auditorios.

 


TEATRO | MUROS

Arrinca en Muros a xira de "Catro monos" por concellos do Fondo Galego de Cooperación

A Tropa de Trapo combina narración oral, música ao vivo e teatro de obxectos para reflexionar sobre como nos relacionamos entre nós e co medio

XIII MOSTRA DE TEATRO XOSÉ AGRELO
Xoves, 25 de abril, 11:30 h

Centro cultural e xuvenil de Muros
Entrada de balde

 


TEATRO | MUROS

TANXARINA
“A GALIÑA AZUL”

CENTRO CULTURAL DE MUROS
SÁBADO 13 DE ABRIL 18:00 H.

Espectáculo incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios, da AGADIC
Entradas, 2,50 €. Reservas E venda anticipada nas oficinas do centro cultural de Muros 981762294

 


NOTA INFORMATIVA

O Concello de Muros informa que se vai abrir o prazo para solicitar as axudas para proxectos de enerxías renovables segundo a “Resolución do 21 de febreiro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxías renovables, de uso térmico, dirixidas a particulares, para o ano 2019”.

PERSOAS BENEFICIARIAS

Poderán ser beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reuniren os demais requisitos establecidos nestas bases, as persoas físicas titulares de calquera dereito sobre un inmoble de dereito residencial ou as comunidades e mancomunidades de veciños, sempre que as actuacións subvencionables descritas no artigo 4 se realicen en vivendas ou edificios do sector residencial sitos na Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, as agrupacións de persoas físicas, privadas sen personalidade, as cales non poderán disolverse ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

| ↓ INFORMACIÓN

 


NOTA INFORMATIVA

No Concello de Muros tivemos varios avisos por parte da veciñanza sobre a presenza en buxos dunhas eirugas que chegan a secar a planta. Trátase da couza do buxo.

Xúntase un documento con información sobre a couza do buxo, a súa bioloxía, os síntomas e danos que pode causar a súa presenza nas plantas e como realizar un control adecuado e efectivo da eiruga.

| ↓ INFORMACIÓN

 

ANUNCIO

EXPOSICIÓN PÚBLICA DO CENSO ELECTORAL ELECCIÓNS MUNICIPAIS E PARLAMENTO EUROPEO 2019

Faise público que, en cumprimento da normativa electoral, o Censo Electoral deste concello estará exposto ao público para os efectos de consulta e reclamación no período, lugar e hora que de seguido se indican:

- Período de exposición do Censo Electoral:

Do 8 ao 15 de abril de 2019

- Lugar da exposición:

Oficinas do Concello de Muros, (Curro da Praza, 1, Muros)

Días e horario da exposición:

De luns (día 8) a venres (día 12): de 9.00 a 14.00 h
O luns (día 15): de 9.00 a 12.00 h

Documentos identificativos para efectos de consulta e reclamación:

A consulta deberá ser formulada pola propia persoa interesada, previa identificación con DNI, pasaporte ou permiso de conducir.
No caso de cidadáns da Unión Europea e países con acordos: tarxeta de residencia  ou calquera outro dos documentos anteriores emitidos polo país de orixe, sempre que se inclúa a fotografía do elector.

Consulta na oficina do Censo Electoral

Teléfonos de Consulta (horario de oficina de 9.00 a 14.00 h, de luns a venres): 981 21 74 39/ 981 21 74 26/ 901 101 900
Servizo de consulta por internet na páxina da Oficina do Censo Electoral
Lémbraselles especialmente ás persoas que cumpriron recentemente os 18 anos ou cambiaron de enderezo nos últimos meses que deberán comprobar se os seus datos son os correctos.

Muros, 5 de abril de 2019

A alcaldesa
María Xosé Alfonso Torres

| ↓ BANDO

 

 

ANUNCIO

MERCADO MARIÑEIRO TRADICIONAL
MUROS MIRA AO MAR 2019

Prazo para presentación de propostas de organización e dinamización: ate o 22  de abril ás 14:00 h.

| ↓ ANUNCIO

 

 

O concello de Muros informa que o Boletín Oficial da Provincia  publicou o mércores día 6 de marzo as bases das liñas de subvencións PEL- PEMES e PEL-EMPRENDE 2019.

A liña PEL-PEMES, está destinada ás pequenas e medianas empresas con domicilio fiscal en calquera dos concellos de menos 20.000 habitantes da provincia e cubrirá o 75% dos custos salariais totais de cada nova contratación, incluídas as cotas á Seguridade Social, por un período mínimo dun ano. | + información

_________________________

LISTAXES CONTRATACIÓN TEMPORAL PERSOAL LABORAL E INTERINO DA XUNTA DE GALICIA

A Xunta de Galicia vén de publicar unha resolución no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 28 de febreiro de 2019 pola que acorda a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas ou especialidades. As persoas interesadas poderán presentar solicitude de inclusión entre o 1 de marzo e o 15 de xullo deste ano (ambos inclusive). | Listas que se abren

_________________________

Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración

Finalidade

Convocatoria das subvencións establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o ano 2019, coa finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral dos parados e paradas de longa duración que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permaneceren no mercado de traballo.

Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarias dos incentivos as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten persoas desempregadas de longa duración por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia. | + información

_________________________

XUNTA DE GALICIA. Listaxes de contratación temporal  de Xerocultores e Persoal de Servizos Xerais

O concello de Muros, a través do Servizo de orientación laboral, informa que no Diario Oficial de Galicia do 18 de marzo , a Xunta de Galicia publica a Resolución do 7 de marzo de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda a apertura de novas listas para a incorporación de solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia do grupo IV, categorías profesionais de Xerocultor e de Persoal de servizos xerais. | + información

 


TEATRO | MUROS

CONTRAPRODUCIÓNS
 “A COMPAÑEIRA DE PISO”

CENTRO CULTURAL DE MUROS
SÁBADO, 23 DE MARZO, 21:30 H.

Elenco: Patricia Vázquez e Rebeca Montero
Entradas, 3,50 €. Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural, 981762294
Espectáculo incluído na Rede Galega de teatros e auditorios.

 

 

 PRESENTACIÓN DO LIBRO “MULLERES”
Autora: María do Carme Rey Núñez

VENRES 15 DE MARZO, 19:H.
CENTRO PATRIMONIAL CONSERVEIRA DE SEL, MUROS

_________________________

TEATRO

CULTURACTIVA
 “SAAABOR!”

SÁBADO 16 DE MARZO, 18:00 H.
CENTRO CULTURAL DE MUROS

Incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios.
Entradas 2,50 €.Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural, 981762294

 

 

ANUNCIO

Unha vez convocadas as Eleccións a Cortes Xerais o vindeiro 28 de abril de 2018, o Concello de Muros expón ao público as listas do Censo Electoral dende o 11 ao 18 de marzo do 2019. Calquera persoa pode consultalas nas oficinas do Concello.

A consulta deberá ser formulada pola propia persoa interesada, previa identificación con DNI, pasaporte ou permiso de conducir.

Para presentar reclamacións terán que vir persoalmente ao Concello. Non se admitirá ningunha reclamación non asinada pola persoa reclamante que debe achegar, xunto co impreso, unha fotocopia do documento de identificación.

Lémbraselles especialmente ás persoas que cumpriron recentemente os 18 anos ou cambiaron de enderezo nos últimos meses que deberán comprobar se os seus datos son os correctos.

Tamén poderá consultar nos teléfonos: 981 21 74 39, 981 21 74 26, 901 101 900.

Muros, 11 de marzo de 2019
A alcaldesa
María Xosé Alfonso Torres

| ↓ ANUNCIO

 

 

DOMINGO, 10 DE MARZO, 17:00 H

CONCURSO DE COMPARSAS DE ENTROIDO

(aprazado o domingo 3, por mor do temporal)

 

 

ENTROIDO 2019
Concello de Muros

PROGRAMA

VENRES 01/03/2019:

17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN LOURO. Colaboran ANPA Agra de Filgueira e SC Monte Louro
17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN TAL.
Centro Agro vello

DOMINGO  03/03/2019. MUROS:

17:00 h -  CONCURSO DE COMPARSAS
Premios:
Categoría GRUPOS:
500 € - 250 € - 125 €
Categoría COMPARSAS:
1.100 € - 600 € - 300 € - 150 €
Premio especial ao MELLOR ENTROIDO TRADICIONAL:500 €
ACTUACIÓN DA CHARANGA SANTA COMPAÑA

LUNS 04/03/2019:

17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN ESTEIRO. Colabora ANPA de Esteiro
17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN SERRES.
Pozo do Cachón

MARTES 05/03/2019:

17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN ABELLEIRA. Coorganizan AC. A Ponte vella e AVV. a Ostreira
17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN TOREA.
Colaboran veciños de Torea

MÉRCORES 06/03/2019. MUROS:

19:00 h - ENTERRO DO FACUNDO. Colaboran Asociación de comerciantes OS DO CASCO

VENRES 08/03/2019:

18:00 h – FESTA DE DISFRACES BIBLIOTECA DE MUROS en San Xosé

| ↓ CARTEL

 


TEATRO | MUROS

DA TROPA DE TRAPO
“ANTÍA, WAMBA E O REGATO PEQUEÑO”

CENTRO CULTURAL E XUVENIL DE MUROS
VENRES 22 DE FEBREIRO, 18:00 H.
_________________________

OS NÁUFRAGOS TEATRO
 “CASTRAPO”

CENTRO CULTURAL DE MUROS
 SÁBADO 23 DE FEBREIRO, 21:30 H.

 


ENTROIDO | 2019

CONCURSO DE COMPARSAS
DE ENTROIDO

CONCELLO DE MUROS
DOMINGO 3 DE MARZO DE 2019
Aberto o prazo de inscrición

| ↓ BASES | ↓ FICHA DE INSCRICIÓNMAXIA TEATRALIZADA | MUROS

CAYETANO LLEDÓ
“SHERLOCK HOLMES”

CENTRO CULTURAL E XUVENIL DE MUROS
SÁBADO 16 DE FEBREIRO, 18:00 H.

Incluída na Rede Galega de Teatros e Auditorios, da AGADIC.
Entradas, 2,50 € Reservas e venda anticipada no centro cultural de Muros, 981762294

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria para a cobertura dunha praza de conserxe baixo a modalidade de Funcionario Interino.

O sistema de selección do aspirante será o de oposición libre.

Os interesados/as en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldesa do Concello de Muros, xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias será de dez días hábiles dende a publicación da convocatoria e das bases no BOP (08/10/2018).

| ↓ ANUNCIO | ↓ BASES | ↓ SOLICITUDE (anexo II)

| ↓ Lista provisional de persoas admitidas e excluídas

| ↓ Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas

A data, hora e lugar de realización do primeiro exercicio son os que se indican de seguido:

DATA 13 de novembro de 2018.
HORA 11:00 horas.
LUGAR Pavillón polideportivo municipal de Miraflores

| ↓ Resultado primeiro exercicio | ↓ plantilla respostas

| ↓ Resolución das reclamacións presentadas

NOVA data, hora e lugar de repetición do 1º exercicio:

DATA: xoves, 13 de decembro de 2018.
HORA: 19:00 horas.
LUGAR: Pavillón Polideportivo Xosé Lago, Rúa Areal, num. 8 - ESTEIRO (MUROS).

| ↓ Resultado primeiro exercicio | ↓ plantilla respostas
| ↓ acordo do tribunal 21 de decembro

| ↓ Resolución das reclamacións presentadas[9/1/2019]

| ↓ Resolución das reclamacións presentadas[15/1/2019]

A data, hora e lugar de realización da segunda proba da fase de oposición:

DATA: Luns día 21 de xaneiro
HORA: 13:00 horas.
LUGAR: Antiga fábrica de Sel, situada na Avda. Porteliña nº 2, Muros

| ↓ Resultado segundo exercicio

| ↓ Resolución das reclamacións presentadas[4/2/2019]

| ↓ Resultado terceiro exercicio

| ↓ Resultado definitivo do proceso selectivo

 


TEATRO | MUROS

BONJOURMONAMOUR
“75 PUÑALADAS”

CENTRO CULTURAL DE MUROS
SÁBADO 2 DE FEBREIRO, 21:30 H

Autor, Martín Giner.
Director, Carlos Santos
Intérpretes: Pedro Segura e Luís Martínez Arasa
Entradas, 3,50 €. Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural. Teléfono 981762294

 


TEATRO | MUROS

EME2 EMOCIÓN&ARTE
“A LEITUGA”

CENTRO CULTURAL DE MUROS
SÁBADO 26 DE XANEIRO, 21:30 H.

Protagonizada por Antonio Durán “Morris”, Mercedes Castro, María Vázquez, Xosé Barato e Federico Pérez
Incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios da AGADIC
Entradas, 5 €
Venda anticipada, esgotada
Entradas dispoñibles para billeteira: 44
Horario da billeteira: sábado de 20:30 a 21:30 h.

 


TEATRO MUSICAL| MUROS

AVENTO PRODUCIÓNS
“HANSEL E GRETEL”, O MUSICAL

SÁBADO 19 DE XANEIRO, 18:00 H.
CENTRO CULTURAL DE MUROS

Inscrito na programación da Rede Galega de Teatros e Auditorios da AGADIC.
Entradas, 2,50 €. Reserva e venda anticipada esgotada. Horario de billeteira 17:00 a 18:00 h. Entradas
dispoñibles: 44

 


- CONCURSO -
Acendendo o Nadal

Poderán participar todas aquelas persoas propietarias ou inquilinas dunha vivenda ou establecemento, asociacións, clubs e colectivos de calquera índole radicados no Concello de Muros.

Categorias e premios

Escaparates de establecementos:
1º premio de 300€, 2º premio de 150€, 3º premio de 75€
Exterior de establecementos:
1º premio de 300€, 2º premio de 150€, 3º premio de 75€
Exterior de vivendas particulares:
1º premio de 300€, 2º premio de 150€, 3º premio de 75€
Rúas, espazos ou edificios públicos para asociación ou agrupacións de establecementos ou particulares:
1º premio de 500€, 2º premio de 300€, 3º premio de 150€

A data límite para inscribirse será o día 19 de decembro de 2018

| ↓ BASES | ↓ CARTEL | ↓ SOLICITUDE

| ↓ PARTICIPANTES

| ↓ PUNTUACIÓNS

 


ANUNCIO

CONVOCATORIA DO PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL EN DETERMINADAS UNIDADES DE COMPETENCIA DO CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIÓNS PROFESIONAIS

A Xunta de Galicia publica a Orde do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral e/ou a formación non regrada, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será dende o 14 de xaneiro ata o 7 de febreiro de 2019.

| ↓ PDF

 


NADAL 2018/19

PROGRAMACIÓN CENTRO CULTURAL
 
CONCELLO DE MUROS

Venres, 21 de decembro, 21:30 h.
Cine “Sicixia. Paseo polo amor e a Costa da Morte”

Sábado, 22 de decembro, 21:30 h.
Teatro - Redrum teatro “Estás aí?”

Venres, 28 de decembro, 21:30 h.
Cine “Campeones”

sábado 29 de decembro, 18:00 h.
EducaTeatro. Musical “Carapuchiña Vermella”

Mércores, 2 de xaneiro, 18:00 h.
Cine “Ferdinand”

Xoves, 3, de xaneiro, 18:00 h.
Cine “El Ratón Mickey. Os primeiros 90 anos”

Venres, 4, de xaneiro, 18:00 h.
Teatro “Os Bolechas. Nadal no Polo Norte”

 


ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria para contratar servizos para impartir  as ACTIVIDADES NOS CENTROS EDUCATIVOS DO MUNICIPIO FÓRA DE HORARIO ESCOLAR  mediante contrato menor:

As actividades impartiranse dende xaneiro a maio de 2019, incluídos, na Escola de educación infantil de Tal e nos Centros de ensino infantil e primario de Esteiro, Louro e Ramón de Artaza, Serres, en horario de 15:30 a 18:30 h de luns a venres e cun prezo máximo de 1600,00 €/mes (IVE incluido).

As actividades demandadas polos usuarios son: Actividades de animación para alumnado de educación infantil, Iniciación á danza (clásica e contemporánea), Iniciación á Expresión Plástica, Predeporte e Iniciación ao Atletismo.

As empresas interesadas en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldesa do Concello de Muros, xunto coa proposta didáctica e económica, a documentación que acredite a súa capacidade para impartir cada actividade e unha declaración responsable indicando que non está incursa en causas ou prohibicións para contratar e estar ao corrente coas obrigas tributarias e seguridade social, o que deberá acreditar previa adxudicación. Ademais poderán presentar un Proxecto que inclúa actividades diferentes ás demandadas, ou varíe algunha delas, sempre ben xustificado e destinado a persoas de idades comprendidas entre 3 e 12 anos.

As instancias presentaranse no Rexistro de entrada do concello ata o día 12 de decembro, ás 14:00 h.

| ↓ ANUNCIO

 


- CHARLA EDUCACIÓN VIAL -
MAIORES
ACTIVOS E SEGUROS

Impartida polos coordinadores de Educación Vial da Coruña
(Todas as persoas asistentes recibirán un chaleco reflectante)

VENRES, 30 DE NOVEMBRO, 11:00 H.

No Salón de Actos de Servizos Sociais
R/ Rosalía de Castro s/n 1º (antigo centro médico)

 


TEATRO | MUROS

ELEFANTE ELEGANTE
“PATAPATÚM”

CENTRO CULTURAL E XUVENIL DE MUROS
SÁBADO, 1 DE DECEMBRO, 18:00 H.

ESPECTÁCULO DIRIXIDO A PÚBLICO FAMILIAR
Incluído na programación da Rede Galega de Teatros e Auditorios.
Entradas, 2,50 €, reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural e xuvenil de Muros.

 

 

TEATRO | MUROS

 “LANGUAGE PLANNING”
QUINQUILLÁNS TEATRO

CENTRO CULTURAL E XUVENIL DE MUROS
VENRES, 23 DE NOBEMBRO, 21:30 H.

Reparto e dramaturxia: Tero Rodríguez e Lucho Penabade.
Función incluída na Rede Cultural da Deputación da Coruña. Programa “Lingua a escena”.

 

 

TEATRO | MUROS

ADREDE DA CONMEMORACIÓN DO DÍA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
XORÉ TEATRO
“PEMENTEIRAS”

CENTRO CULTURAL E XUVENIL DE MUROS
SÁBADO, 17 DE NOBEMBRO, 21:30 H.


Entradas, 2,50 €. Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural.
Espectáculo incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios.

 

 

Servizo de Atención Temperá

Agrupación de concellos de Noia, Lousame, Outes, Muros e Porto do Son.

As subvencións ás entidades locais para a prestación de servizos no marco da Rede galega da atención temperá están cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020.

O obxectivo (O.T.9) é promover a igualdade, a saúde e a inclusión social mediante un conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil de 0 a 6 anos con trastornos do desenvolvemento ou en risco de padecelos, a súa familia e contorno, co fin de facilitar a súa autonomía persoal e a dita inclusión.

Mediante Resolución da Consellería de Política Social outorgouse ao Concello de Noia unha subvención ao abeiro daOrde do 27/03/2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións ás entidades locais da C. A. de Galicia para a prestación de servizos de atención temperá no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo P. O. FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, DOG núm. 72 do 13 de abril de 2018.

Este servizo ten como finalidade promover a igualdade, a saúde e a inclusión social na poboación infantil de 0 a 6 anos con trastornos do desenvolvemento ou risco de padecelos.

[CARTEL INFORMATIVO]

 

 

BASES PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO TRABALLADOR/A E PERSOAL DO OBRADOIRO  DE EMPREGO
"OE SETE FONTES"

O obradoiro de emprego "OE Sete Fontes " é un programa mixto de emprego e formación dirixido a mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas, subvencionado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e cofinanciado polo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, e promovido polo Concello de Muros conveniado co Concello de Carnota.

As especialidades a impartir son as seguintes:

 1. Interpretación e educación ambiental (SEAG0109) (10 alumnos/as)
 2. Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSCS0108) (10 alumnos/as)

A distribución por concellos é a seguinte:

 • Concello de Muros: 13 alumnos/as
 • Concello de Carnota: 7 alumnos/ as

As actuacións a realizar son as seguintes:

 1. Atención sociosanitaria a persoas no domicilio.
 2. Interpretación e educación ambiental.

O obradoiro terá unha duración de 9 meses e formará a 20 alumnos/as traballadores/as. O alumnado traballador/a será contratado, baixo a modalidade de contrato para a formación e o aprendizaxe coas particularidades que establece a disposición adicional primeira do Real decreto 1529/201 2, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e o aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual, e percibirá as retribucións que lle correspondan de conformidade co previsto na normativa vixente.

↓ BASES PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO ↓
TRABALLADOR/A E PERSOAL

↓ LISTADO PROVISIONAL DE ALUMNOS SELECCIONADOS OBRADOIRO DE EMPREGO "OE SETE FONTES"

 RESULTADO PROVISIONAL DA SELECCIÓN DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO "OE SETE FONTES"

↓ LISTADO DEFINITIVO DE ALUMNOS SELECCIONADOS OBRADOIRO DE EMPREGO "OE SETE FONTES"

↓  RESULTADO DEFINITIVO DA SELECCIÓN DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO "OE SETE FONTES"

 

 

Curso de
COORDINACIÓN DE SERVIZOS DE SOCORRISMO ACUÁTICO

DIRIXIDO A MOZAS E MOZAS DESEMPREGADOS DE ENTRE 16 E 30 ANOS

Acción formativa acreditada.
Expedirase o correspondente certificado de profesionalidade de nivel 3 logo de cumprir os requisitos previstos no itinerario

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Sensibilización en igualdade ide oportunidades
Formación en Inglés A1/A2
Fomento das novas tecnoloxías da información e comunicación:
ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA: INFORMÁTICA E INTERNET AS REDES SOCIAIS,.
FERRAMENTA PARA A BUSCA DE EMPREGO
ORIENTACIÓN: Entreno e desenvolvemento de competencias multifuncionais para o emprego

CONCELLO DE MUROS

INSCRÍBETE EN:
Servizo de Orientación Laboral
Curro da Praza s/n
Luns e martes de 08:30 a 14:30 h
| mais información

PRAZO DE INSCRIPCIÓN:
Ata o 09 de novembro ás 14.00 h

Mais información:
https://emprego.dacoruna.gal/index.php?cID=13640

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria para a cobertura temporal dunha praza dun monitor de bordado e un de encaixe  

O sistema de selección do aspirante será o de concurso - oposición

Os interesados/as en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldesa do Concello de Muros, xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias será de cinco días naturais dende a publicación da convocatoria e das bases no BOP

| ↓ ANUNCIO | ↓ BASES | ↓ SOLICITUDE

| ↓ACTA 1 | ↓ACTA 2

 

 

TEATRO | MUROS

CONTRAPRODUCIÓNS
 “COMMEDIA. 25 anos despois

CENTRO CULTURAL E XUVENIL DE MUROS
SÁBADO, 20 DE OUTUBRO, 21:30 H.

Dirección e traballo textual: Cándido Pazó
Elenco: Vítor Mosqueira, Marcos Orsi, Avelino González, Nuria Sanz, César Goldi, Sergio Zearreta.
Entradas, 3,50 €. Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural.
Espectáculo incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios.

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria para contratación temporal de  dun profesor de guitarra, un profesor de música tradicional, un profesor de violín, un profesor de canto, un profesor de música moderna e un profesor de percusión de música moderna para escola  de Musica do Concello de Muros.

O sistema de selección dos aspirantes será de concurso- oposición.

Os interesados/as en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldesa do Concello de Muros, xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias será de cinco días naturais dende a publicación da convocatoria e das bases no BOP (1/10/2018).

| ↓ ANUNCIO | ↓ BASES | ↓ SOLICITUDE

| ↓ACTA 1 | ↓ACTA 2 | ↓ACTA 3

 

 

TEATRO | MUROS

TEATRO DO NOROESTE
“ANIMAIS DE COMPAÑÍA”

CENTRO CULTURAL E XUVENIL DE MUROS
SÁBADO, 6 DE OUTUBRO, 18:00 H.

PÚBLICO FAMILIAR . Entradas 2,50 €. Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural
Incluído na RGTA

 

 

ANUNCIO

HORARIOS
ESCOLAS DEPORTIVAS 2018/2019


| ↓PAVILLÓN MUNICIPAL DE MIRAFLORES - MUROS

| ↓PAVILLÓN MUNICIPAL DE XOSÉ LAGO - ESTEIRO - TAL - ABELLEIRA - LOURO

 

 

ANUNCIO

OBRADOIROS CULTURAIS
CONCELLO DE MUROS

Prazo de pago de matrícula do 3 ao 10 de outubro Listado de admitidos e consultas:
Centro cultural de Muros -
981762294

| ↓HORARIOS

 

 

OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL “SETE FONTES”

 A Consellería de Economía, Emprego e Industria aprobou o desenvolvemento dun Obradoiro de Emprego, promovido polos Concellos de Muros e Carnota, denominado “Sete Fontes”.

Este programa mixto de emprego e formación terá unha duración de 9 meses, cunha etapa de formación en alternancia co traballo ou práctica profesional, que estará dirixida á aprendizaxe, cualificación e adquisición de experiencia profesional.  Está previsto que este obradoiro comece a finais do mes de outubro deste ano.

O número de alumnos/as traballadores/as será de 20.

Poderán ser beneficiarias do proxecto as persoas que teñan solicitado na Oficina de Emprego o código de Obradoiros de Emprego.

Especialidades:

 • Atención socio- sanitaria a persoas no seu domicilio

Desenvolveranse accións no eido da atención socio-sanitaria e a intervención psicosocial.
É necesario unha titulación mínima de ESO ou equivalente.

 • Interpretación e educación ambiental.

Adquisición de habilidades de comunicación sobre o medio ambiente, a interpretación dos seus valores e problemática. Guiar e capacitar as persoas  para contribuír a conservación e mellora ambiental. Así mesmo esta especialidade terá asociada un módulo de Información turística Local e Comarcal.
É preciso unha titulación mínima de Bachiller, ciclo medio ou equivalente

Calquera persoa interesada, inscrita no SPE, pódese informar chamando aos seguintes números:

Concello de Muros:    981826050
Concello de Carnota: 981857217

 

 

FORMACIÓN GRATUITA EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NA CONSTRUCIÓN

A Fundación Laboral da Construción xunto co servizo de orientación dos concellos de Outes e Muros organiza dous cursos de Prevención de Riscos Laborais de carácter gratuito e modalidade presencial. Un xenérico de PRL no sector da construción (60 h) e outro específico para os traballos de movemento de terras (6 h).

O curso, de 60 horas, iníciase o  24 de setembro e remata o 15 de outubro. O horario será de luns a venres de 10:00 a 14:00 h. e realizarase na Casa da Cultura de Outes.

As persoas destinatarias desta formación son, preferentemente, persoas desempregadas dos concellos de Outes e Muros.

As persoas interesadas en realizar esta formación deberán inscribirse presencialmente no servizo de orientación; terán que presentar DNI e, no seu caso, tarxeta de demanda de emprego. As prazas son limitadas e asiganaranse por orde de inscrición.

O prazo de inscrición será na semana do 17 ao 21 de setembro. O mércores, xoves e venres a
inscrición terá que ser presencialmente en Outes ou ben no teléfono 981 851 094.

Máis información e inscricións
- Concello de Muros
Curro da Praza s/n
Luns e martes de 08:30 a 14:00 h
Teléfono: 981 826 050 ext 101

- Concello de Outes
Rúa da Capela nº 13 1º (Serra de Outes)
Mércores, xoves e venres de 08:00 a 14:00 h
Teléfono: 981 851 094

CARTEL

 

 

ANUNCIO

OBRADOIROS CULTURAIS
CURSO 2018/19

- Esteiro: Arte floral, Traballos manuais, Encaixe e Bordado.
- Tal: Arte floral, Traballos manuais, Encaixe e Bordado.
- Abelleira: Arte floral, Traballos manuais, Encaixe e Bordado.
- Torea: Arte floral, Traballos manuais, Encaixe e Bordado.
- Serres: Arte floral, Traballos manuais, Encaixe, Bordado e Bailes de salón.
- Muros: Arte floral, Traballos manuais, Encaixe, Bordado, Costura e Teatro.
- Louro: Arte floral, Traballos manuais, Encaixe, Bordado e Bailes de salón.

Preinscrición (do 18 ao 28 de setembro)

MÁIS INFO
Centro Cultural e Xuvenil de Muros
- No teléfono 981 762 294

CARTEL | BASES

 

 

ANUNCIO

CURSO 2018/19
ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS

 • ESTEIRO (Pavillón Xosé Lago)
  Bádminton 2011 ata o 2002
  Baloncesto 2013 ata o 2002
  Fútbol sala 2013 ata o 2002
  Patinaxe 2014 ata o 2002
  Ximnasia mantemento e body tónic* 2002 e anos anteriores
  * Ximnasia de mantemento e body tónic é unha mesma actividade, a persoa que o desexe pode asistir os 2 días.
 • MUROS (Pavillón de Miraflores)
  Actividades predeportivas 2014 e 2013
  Baloncesto 2012 ata o 2002
  Fútbol sala 2012 ata o 2002
  Patinaxe 2014 ata o 2002
  Ximnasia de mantemento 2002 e anos anteriores
  Iniciación ao xadrez* 2012 ata 2002
  * No Centro Cultural e Xuvenil de Muros

ABELLEIRA (Centro de Surribos)
TAL (Centro de Agrovello)
LOURO (Centro Social)
Ximnasia de mantemento 2002 e anteriores

MATRÍCULA
Do 17 ao 28 de setembro
Centro Cultural e Xuvenil de Muros
Do 17 ao 21 de setembro
Casa da Sociedade de Esteiro (11:30 - 14:00 h)

MÁIS INFO
Centro Cultural e Xuvenil de Muros
- No teléfono 981 762 294

CARTEL | BASES | SOLICITUDE DE MATRÍCULA

 

 

ANUNCIO

Unión Fenosa Distribución

Notificación de Interrupción programada del suministro.

Con el fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica precisos para poder atender en las mejores condiciones las necesidades de suministro de la zona, les informamos que el próximo día 12deseptiembre de 2018, de 1:00 a 6:00 horas, vamos a proceder a dejar fuera de servicio una serie de instalaciones, lo cual puede provocar interrupciones en el suministro de electricidad durante ese intervalo de tiempo.

Adjuntamos copia de la carta que se remitirá a clientes de más de 1kV o calificado como esencial, según orden EC0 797/2002 y que se encuentran en su ámbito municipal

Las instalaciones eléctricas sometidas a descargo afectan a las siguientes calles  o lugares:
ESTEIRO (STA. MARINA): LG. RUERO O MAIO, SOL, REAL, RUERO SAN XOSE, CMNO. REAL, TRALAGRA, CMNO. PEDREGOSA, RUERO AGROXIAN, RUERO A ESTIVADIÑA, RUERO AREAL, LG. PORTIÑO, LG. UIA, RUERO MATOVELLO, RUERO MEDRON, LG. TEPM. PRAIA UHÍA, LG. ALDEA RIBEIRA DE MAIO, RUERO SOLLEIROS, RUERO CANLE, AV. RIBEIRA DE SOLLEIROS, C/ ARTON, RUERO CREO, EVENTUAL, LG. CANDIDO, LG. TEMP.PRAIA DE PARAMEAN.

Rogamos disculpen las posibles molestias ocasionadas

Si deseara cualquier aclaración al respecto, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono 900 333 999.

 

 

ANUNCIO

Obradoiro gobernanza cooperativa nas comunidades de montes veciñais

LUGAR: Local social CCMMVV de Serres. Rúa Serres s/n Muros (A Coruña)

DATA: 10, 11, 12, 13, 14 DE SETEMBRO 2018

HORARIO: 17:00 H A 20:00 H

Pregamos aos interesados, chamen a AGACA, Tfno: 981.58.49.11, coa finalidade de proceder a inscribirse na correspondente actividade para poder participar.

para ver o programa prema aquí

 

 

ANUNCIO

Unión Fenosa Distribución

Notificación de Interrupción programada del suministro.

Con el fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica precisos para poder atender en las mejores condiciones las necesidades de suministro de la zona, les informamos que el próximo día 30 de agosto de 2018, de 21:30 a 23:30 horas, vamos a proceder a dejar fuera de servicio una serie de instalaciones, lo cual puede provocar interrupciones en el suministro de electricidad durante ese intervalo de tiempo.

Las instalaciones eléctricas sometidas a descargo afectan a las siguientes calles o lugares:

ESTEIRO (STA. MARIÑA): LG. RUERO O MAIO, SOL, CAMNO. REAL, RUERO SAN XOSE, TRALAGRA, CMNO. PEDREGOSA, RUERO AGROXIAN, RUERO A ESTIVADIÑA, RUERO AREAL, LG. PORTIÑO, UIA, RUERO MATOVELLO, RUERO MEDRON, LG. TEMP PRAIA UIA.

Rogamos disculpen las posibles molestias ocasionadas.

Si deseara cualquier aclaración al respecto, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono 900 333 999.

 

 

CURSO DE HABILIDADES PARA A PROCURA DE EMPREGO

A entidade Fundación Mujeres ten previsto levar a cabo en Muros un curso de habilidades para a procura de emprego destinado a mulleres.

Esta formación ten como obxectivo  axudar ás participantes a concretar mellor o seu obxectivo laboral, desenvolver as súas habilidades e competencias para o emprego e mellorar a procura de emprego utilizando as técnicas máis axeitadas e os recursos que ofrece internet.

As persoas destinatarias son mulleres en busca activa de emprego e cunhas habilidades básicas no manexo do ordeanador. A formación iniciarase o 17 de setembro e rematará o 1 de outubro. O horario das clases será de 09.30 a 13:30 h

As persoas interesadas poden inscribirse chamando á Fundación Mujeres ao teléfono 981 294 097 ou incluso solicitar información por WhatsApp ao teléfono móbil 660 355 831.

Se o prefiren tamén poden acudir ao Servizo de Orientación do concello de Muros o luns ou martes en horario de 08:30 a 14:00 h.

PROGRAMA

 

 

ANUNCIO

Unión Fenosa Distribución

Les informamos de posibles interrupciones del suministro.
Vamos a realizar trabajos de mejora y antenimiento en nuestra red de distribución.

Por ello, por su seguridad y la de nuestros técnicos, se podrán producir interrupciones temporales del suministro de energía eléctrica en:

Zona: MUROS
Calles afectadas:
A TREMENDA. AGRA DE BAÑO (RUERO AGRA DE BAÑO). ALDEA ALIVIA. ANCOADOIRO (PORTO DO ANCORADOIRO, RUERO XALFAS). ESPIÑAREDO. FONTEXEIRA. LOURO (AGRO DO CAMPO, CARAMUXAS, CLLON O SEIXO, CMNO CONVENTO, CMNO FARO, CMNO IGREXA,   CMNO  SISTOS,  CMNO   VALADO,  CRUZ  DA  PEORA,  EIRA  DOS  MARCOS, FONTECOMIDO,   LAVANDEIRA,   LOURO,   MIRADOR,  MOREIRA,   POMBAL, PRAIA
$.FRANCISCO 999 EV, PUNTA LOURO, RUEIRO CUCHAR MOROUZON (RUERO O MOROUZON). ALDEA PORTUGALETE. ALDEA RETORTA. SERRES. VENTIN (RUERO VENTIN). VIRXE DO CAMIÑO (BARRO VIRXE 00 CAMIÑO).

Pecha/s: 23 de agosto de  2018

Intervalos horarios aproximados: de 6:30 a 8:00 y de 17:00 a 18:30

Gracias por su colaboración.

 

 

CONCERTO

GRUPO DE CÁMARA DIVERTIMENTO

venres, 17 de agosto, 21.00 h
PZA. MERCADO | MUROS
(NO CASO DE CHUVIA TRASLADARASE AO CENTRO CULTURAL)
Entrada de balde

Organizan:
Concello de Muros
Banda de Música Municipal de Boiro

 

 

ACTIVIDADES CULTURAIS
CONCELLO DE MUROS
DO 7 AO 10 DE AGOSTO 2018

Martes, 7, 22.30 h.
San Francisco – LOURO
CINE DE RÚA
“VAIANA”
programa “Visións” Rede Cultural. Entrada de balde

Mércores, 8, 22.30 h.
Artón – ESTEIRO
CINE DE RÚA
“LA, LA, LAND”, con presentación previa da película
programa “Visións” Rede Cultural. Entrada de balde

Xoves, 9, 21.00 h.
Centro cultural – MUROS
ACTIVIDADE MUSICAL
Suso Vaamonde e Xosé Lois Romero
“24 Instrumentos populares galegos”

Rede Galega de Teatros e Auditorios. Entrada 2,50 €

Xoves, 9, 22.30 h.
Centro cultural – MUROS
CINE
“The Way”
programa “Visións” Rede Cultural. Entrada de balde

Venres, 10, 22.30 h.
Centro cultural – MUROS
CINE
“Crebinsky”
programa “Visións” Rede Cultural. Entrada de balde

Organiza CONCELLO DE MUROS
Colaboran: Excma. Deputación da Coruña - Rede Cultural,
AGADIC, Consellería de Cultura da Xunta de Galicia

 

 

EXPOSICIÓN DE PINTURA

JESÚS DÍAZ FERRER
“CRÓNICA DE MAIO. PARÍS 1968”

CENTRO PATRIMONIAL DE SEL,
DO 11 AO 28 DE XULLO

 

 

O concello de Muros informa de que a consultora de formación e emprego FEMXA fainos chegar esta información por se pode ser do seu interese:

O Servizo Público de Emprego Estatal, SEPE, subvenciona cursos gratuitos para a dinamización do pequeno comercio. Esta formación totalmente gratuita, está dirixida a traballadores e autónomos de pymes (1-99 empregados) que desenvolvan a súa actividade no Sector Comercio:

- Pequeno Comercio: administracións de loterías, comercio textil, alimentación, estancos, floristerías, vehículos, etc
- Intermediarios do comercio
- Estacións de servizo
- Aparcamientos e garaxes
- Contact Center
- Grandes Almacéns - Actividades de envasado e empaquetado

Trátase de formación online, dun máximo de 90 horas onde o alumno poderá adquirir competencias e habilidades en distintas temáticas como marketing digital, redes sociais, atención ao cliente, ou coñecer novas ferramentas para a xestión de vendas ou actividades comerciais.

Ademais, a formación ten as seguintes características:

Modalidade online e de curta duración.

Dispoñerase de todo o contido didáctico na plataforma do curso e estará accesible as 24 horas do día.

Diploma de aproveitamento ao finalizar.

A finalidade desta formación é dinamizar o pequeno comercio de proximidade, por iso creemos que pode ser unha información de valor para os comerciantes para que poidan desenvolver competencias relacionadas cas novas tecnoloxías.

Estes cursos terán inicio o día 19 de Xullo, a inscripción xa se atopa aberta e as prazas asignaranse por orde de chegada das solicitudes. Pódese consultar todo o catálogo dos cursos online gratuitos para traballadores e autónomos do sector comercio nesta ligazón: http://bit.ly/CursosGratuitosParaComercio

As canles para solicitar praza:
Teléfono: 900 100 957 (Teléfono gratuito).
E-mail: atencionalumno@femxa.com
Web: http://bit.ly/CursosGratuitosParaComercio

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección de persoal para a limpeza de praias mediante contrato de duración determinada.

Para participar neste proceso selectivo, deberase presentar a solicitude xunto coa documentación requirida nas bases no rexistro do Concello. 

O prazo para presentación de solicitudes rematará o día 6 de xullo de 2018

| ANUNCIO | BASES | SOLICITUDE

| ACTA 1 | ACTA 2 | ACTA 3 | ACTA 4

 

 

XIV XORNADAS DE
CULTURA MARIÑEIRA
MUROS MIRA AO MAR

6, 7 E 8 DE XULLO DE 2018

| CONCURSO DE AMBIENTACIÓN

| PROGRAMA

 

 

ANUNCIO

BASES QUE HAN DE REXER A SELECCIÓN DE DOUS PEÓNS FORESTAIS DURANTE NOVE MESES EN BASE A SUBVENCION PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL.

Ten por obxecto esta convocatoria, a selección para a contratación temporal a tempo completo mediante contrato de duración determinada de interese social de dúas persoas para a limpeza forestal durante nove meses. A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei. As funcións a realizar serán as tarefas previstas no proxecto “Limpeza forestal e retirada da biomasa das zonas públicas”, para o cal se concedeu esta subvención. Este proxecto rematará aos nove meses do seu comezo. A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei.

O sistema de selección será de concurso-oposición.

| BASES | ACTA 1 | ACTA 2 | ACTA 3 | ACTA 4
| ACTA 5

 

 

FESTAS
SAN PEDRO

28 | 29 | 30 | XUÑO 2018

CARTEL

 

 

Campamentos de Verán 2018

Apertura do prazo de inscrición dos campamentos de verán e das actividades infantís o vindeiro 25 de xuño.

Campamentos de Verán

Muros: nados/as nos anos 2012/11/10 do 23 de xullo ao 3 de agosto (Horario: 10.30 - 13.30 h).
Muros: nados/as nos anos 2009/08/07 do 20 ao 31 de agosto. (Horario: 10.30 - 13.30 h)
Esteiro: nados/as nos anos 2012/11/10 do 9 ao 20 de xullo. (Horario: 10.30 - 13.30 h)
Esteiro: nados/as nos anos 2009/08/07 do 6 ao 17 de agosto. (Horario: 10.30 - 13.30 h)

Cartel campamentos | Formulario inscrición

Actividades infantís 2018

Esteiro: nados/as nos anos 2013 e 2014 do 9 ao 20 de xullo. (Horario: 10.30 - 13.00 h) - CASA SOCIEDADE
Muros: nados/as nos anos 2013 e 2014 do 6 ao 17 de agosto. (Horario: 10.30 - 13.00 h) - PAV. MIRAFLORES

Cartel Actividades infantís | Formulario inscrición

Inscrición: 8 €
Centro Cultural e Xuvenil de Muros
Casa da Sociedade de Esteiro (11:30 a 14:00)

 

 

ANUNCIO

BASES QUE HAN DE REXER O PROCESO PARA A SELECCIÓN DE CINCO SOCORRISTAS PARA AS PRAIAS, VERAN 2018 A TEMPO COMPLETO.

Ten por obxecto esta convocatoria, a selección para a contratación temporal a tempo completo mediante contrato de duración determinada de interese social de cinco socorristas acuáticos durante dous meses. A xornada será de luns a domingo cos descansos que establece a lei.

O sistema de selección será de concurso de méritos.

BASES | ACTA 1

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de contratación en réxime de persoal laboral temporal de 2 capataces, 2 peóns condutores e 6 peóns para a creación de dúas brigadas de prevención e defensa contra incendios forestais 2018.

O sistema de selección será de concurso-oposición.

O prazo para a presentación de solicitudes rematará o 21 de maio de 2018.

ANUNCIO | BASES | SOLICITUDE

CAPATACES: | ACTA 1 | ACTA 2 | ACTA 3 | ACTA 4 | ACTA 5 | ACTA 6

PEÓNS/PEÓNS CONDUTORES: | ACTA 1 | ACTA 2 | ACTA 3 | ACTA 4 | ACTA 5 | ACTA 6

 

 

ANUNCIO

O CONCELLO DE MUROS ANUNCIA A CONVOCATORIA DO PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS PARA A CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAL, ANUALIDADE 2018

O obxecto desta convocatoria é a contratación de seis peóns de obras públicas durante cinco meses e 14 días para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais, anualidade 2018, financiada pola Deputación da Coruña.

O sistema de selección será de concurso – oposición.

O prazo para a presentación de solicitudes rematará o 7 de xuño de 2018

ANUNCIO | BASES | SOLICITUDE | ACTA 1 | ACTA 2 | ACTA 3 | ACTA 4

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de contratación de persoal laboral temporal dun/dunha guía turístico/a e de informadores/as turísticos/as.

O sistema de selección será de concurso-oposición.

O prazo para a presentación de solicitudes rematará o 21 de maio de 2018.

ANUNCIO | BASES | SOLICITUDE | ACTA 1 | ACTA 2 | ACTA 3 | ACTA 4

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de contratación de persoal laboral temporal dun/dunha guía turístico/a e de informadores/as turísticos/as.

O sistema de selección será de concurso-oposición.

O prazo para a presentación de solicitudes rematará o 21 de maio de 2018.

ANUNCIO | BASES | SOLICITUDE | ACTA 1 | ACTA 2 | ACTA 3

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección de dous auxiliares de Policía Local mediante contrato de duración determinada.

O sistema de selección será mediante o procedemento de oposición libre.

Os interesados en participar no proceso selectivo deberán presentar a solicitude dirixida a alcaldesa do Concello de Muros no prazo de dez días a contar dende o día seguinte a publicación desta anuncio no xornal

ANUNCIO | BASES | SOLICITUDE | CORRECCION DE ERROS | ACTA 1 | ACTA 2 | ACTA 3

 

 

BANDO

NORMAS PARA OS LUMIÑOS OU
CACHARELAS DE SAN XOÁN

O Concello de Muros lémbralles aos veciños que para realizar os lumiños ou cacharelas de San Xoán na noite do día 23 de xuño deberán pasar polo concello a solicitalo antes do 18 de xuño de 2018.

| BANDO

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de ccontratación de persoal laboral temporal dun/dunha monitor/a socorrista para a piscina municipal.

O sistema de selección será de concurso-oposición.

O prazo para a presentación de solicitudes rematará o 24 de maio de 2018.

ANUNCIO | BASES | SOLICITUDE | ACTA 1 | ACTA 2 | ACTA 3

 

 

TEATRO
CENTRO CULTURAL DE MUROS

PROGRAMACIÓN RGTA
xoves 17 de maio, 18:00 h.
PACO NOGUEIRAS
“Radio Bule-bule”
Entradas, 2,50 €.

XII MOSTRA DE TEATRO XOSÉ AGRELO

luns 14 de maio, 19:00 h.
OBRADOIRO DE TEATRO RAMÓN DE ARTAZA “Xa non teño medo”
ALUMNADO DE 3º DO CEIP RICARDO TOBÍO DE ESTEIRO “O Espantallo”

martes 15 de maio,  21:30 h.
TEATRO SOLIDARIO AS INSUAS
 “CHORIMAS”

mércores 16 de maio, 19:00 h.
OBRADOIRO DE TEATRO MUROS
“Gulliver en Lilliput”

xoves 17 de maio, 21:30 h.
AQUELANDO TEATRO DE MUROS
“Lisístrata”.

venres 18 de maio 21:30 h.
O QUE FALTABA TEATRO, DA A.VV. O FERROLLO DE TRASDACOSTA
“Aurora”

sábado 19 de maio, 21:30 h.
AQUELANDO TEATRO DE MUROS “Lisístrata”.

Entradas de balde

 

 

Desde o programa "O lixo desde o Teu Concello" estase a ofertar no Concello de Muros unha nova actividade, trátase da actividade “Ambientalización de festas” na que o que se pretende é que á hora de gozar tamén se coide o medio. A actividade consiste no seguinte:
- Acompañamento da comisión de festas para visibilizar a xestión dos residuos durante a festa: Esta proposta basease en facer unha tarefa de acompañamento da comisión de festas interesada, traballando directamente con ela para a elaboración de materiais como carteis e puntos de información sobre a xestión do lixo na mesma festa.

Realizaríanse accións coma:

 - Colocación e sinalización dos contedores o día anterior á festa en puntos ben visibles para as persoas asistentes.
- Eliminación de plásticos, apostando pola substitución dos vasos de plástico convencionais polos coñecidos ecovasos reutilizables.
- Elaboración de carteis informativos sobre prácticas de consumo responsable dos alimentos, que se colocarán en puntos estratéxicos da festa.
- Posterior valoración do lixo separado.

Para o acompañamento das comisións de festas precisaríanse dúas sesións de traballo coa comisión onde se levaría a cabo as tarefas de elaboración do material e a xestión da eliminación dos plásticos, así coma unha terceira sesión previa á data sinalada, na que se procedería á colocación dos contedores e dos carteis informativos. Por último, para a valoración do lixo separado sería preciso realizar unha cuarta sesión na xornada posterior á festa. Que mellor que concienciar á xente que divertirse e axudar o medio ambiente van ligados!

As comisións de festas que estean interesadas poden dirixirse á Axencia Local de Sostibilidade e solicitar máis información.

 

 

XII MOSTRA DE TEATRO XOSÉ AGRELO
CENTRO CULTURAL DE MUROS

xoves 10 de maio, 19:00 h.
Alumnado de 6º do CEIP. RAMON DE ARTAZA
“Búscame unha estrela, por favor”

sábado 12 de maio, 21:30 h.
DEBULLANDO TEATRO da escola de teatro de Negreira
“E ti de quen ves sendo”

Entradas gratuítas. Aforo limitado. Reserva nas oficinas do centro cultural de Muros

 

 

XII MOSTRA DE TEATRO XOSÉ AGRELO
CENTRO CULTURAL DE MUROS

VENRES, 4 DE MAIO, 19:00 H.

GRUPO DE TEATRO O XEITO “Caralavada e Chourisón” (de X. Agrelo) e GRUPO DE TEATRO SUEIRO.com “Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo”

SÁBADO, 5 DE MAIO, 21:30 H.

MARTABELAS TEATRO (da asociación teense pola Iguadade) “A Cousa de Bernarda Alba”

 Entradas gratuítas. Aforo limitado. Reserva nas oficinas do centro cultural de Muros

 

 

ANUNCIO

PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA para a elaboración da ESTRATEXIA DE INFRAESTRUTURA VERDE DE GALICIA.
Están convidados a asistir o venres 4 de maio ás 18:00h  no Centro Social de Padrón (Rúa Porta Fondo da Vila, 3, PADRÓN) ao encontro de participación cidadá para a comarca do GDR de Deloa.

Este encontro está aberto á participación de veciñanza, organizacións, empresas e entidades interesadas no medioambiente e nos recursos naturais do territorio que abarca aos concellos de: Boiro, Dodro, Lousame, Muros, Noia, Outes, Padrón, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira e Rois​​. Sen embargo, para asistir, debido a cuestións loxísticas e de organización agradecemos que aquelas persoas interesadas comuniquen o seu interese escribindo un correo electrónico a: infraestructuraverde.iet@xunta.gal

Calquera dúbida en relación a este proceso participativo pode ser dirixida a este mesmo enderezo electrónico, ou no teléfono 608.201.251.
Toda a información relativa a este proceso está dispoñible na páxina web http://infraestruturaverdegalicia.gal/, na cal se dará a coñecer o calendario de encontros presenciais previsto; e mediante a cal calquera persoa interesada en participar pode tamén rexistrar a súa inscrición: https://goo.gl/mT6aVe
Do mesmo xeito, informamos tamén que todas aquelas persoas que non poidan asistir aos encontros presenciais poderán facer as súas achegas mediante unha consulta pública dixital que estará dispoñible en próximas datas no mesmo espazo web.
Finalmente, informamos tamén que existe un espazo en Facebook no cal se irá dando conta das novidades deste proceso: https://www.facebook.com/InfraestruturaVerdeDeGalicia/

 

 

XII MOSTRA DE TEATRO XOSÉ AGRELO
CENTRO CULTURAL DE MUROS

SÁBADO 28 DE ABRIL, 21:30 H.
XURXO CORTÁZAR
“DESCONEXIÓN”

Incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios
Entradas, 2,50 €, reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural.

 

 

MAXIA E TEATRO INFANTIL
O MAGO PACO

“O CINEMATOMAGO”

SÁBADO 14 DE ABRIL, 18:00 H.
CENTRO CULTURAL DE MUROS

Entradas, 2,50 €. Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural de Muros
Incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios

 

 

ANUNCIO

A campaña "O que se enchufa, recíclase" chega a Muros para informar sobre a reciclaxe de aparellos eléctricos

O días 11, 12 e 13 de abril poñerase en marcha en Muros a campaña "O que se  enchufa,  recíclase". É un programa de información e sensibilización da Consellería de Medio Ambiente en colaboración cos representantes dos Sistemas Colectivos de Responsabilidade Ampliada do Produtor (SCRAP) de Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) para a correcta xestión destes residuos a través dos puntos de venda destes aparellos en Galicia.

"O que se  enchufa,  recíclase" busca incrementar as taxas de reciclaxe de aparellos eléctricos informando sobre as vantaxes e sobre os puntos de recollida existentes e  ten por obxectivo fomentar a xestión dos residuos de aparellos eléctricos ou electrónicos a través dos puntos de venda de electrodomésticos, así como formar e informar dos dereitos e deberes que establece o real decreto que o regula tanto para consumidores como para distribuidores deste tipo de aparellos.

O punto informativo de "O que se  enchufa,  recíclase" está atendido por técnicos especializados. Co fin de reclamar a atención dos consumidores a todos os que se acheguen a este posto daráselles unha breve explicación sobre que son e onde se poden depositar os  RAEE. Os cidadáns poderán participar nun sinxelo xogo de ruleta grazas ao cal  poderán ir cun agasallo para casa.

O  stand estará situado na Praza do Concello na vila de Muros de 11:00 a 14:00 e de 16.00 a 19.00 horas.

 

 

EXPOSICIÓN

“GALICIA, CONSERVANDO A NATUREZA”

O Concello de Muros exhibirá dende o día 4 ata o 19 de abril a exposición “Galicia, Conservando a Natureza” no Muíño de Mareas do Pozo do Cachón. O horario de visita será de 10.00 a 14.00 h e de 16.30 a 19.00 h de martes a venres e os sábados de 10.00 a 15.30 h.

Esta exposición, producida pola Xunta de Galicia e cedida polo Ceida, pretende que todos os galegos e galegas, e sobre todo, os habitantes dos espazos naturais protexidos coñezan os principais valores ambientais e patrimoniais que fixeron merecedores da protección aos diferentes espazos naturais. Ademais, pretende sensibilizarnos a todos e todas da importancia que teñen estes espazos para a conservación da nosa biodiversidade, un patrimonio único e irrepetible, que temos a obriga de preservar para as xeracións futuras.

 

 

CURSO OFICIAL
LINGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA

- Nivel A2
- Prazas limitadas
- Preinscrición: do 6 ao 19 de abril (ou ata completar prazas)
- Custo: gratuítos
- Horario: Venres: 19:00-22:00 | Sábado: 10:00-13:00
- Datas: do 20 de abril ao 23 de xuño

MÁIS INFO
Servizo de Normalización Lingüística
Centro Cultural e Xuvenil de Muros
Estrada de Miraflores, s/n 15250 Muros

FORMULARIO SOLICITUDE LSE

 

 

TEATRO CÓMICO
CULTURACTIVA-
LUIS IGLESIA E MARCOS ORSI

“SÉNIOR”

CENTRO CULTURAL DE MUROS
SÁBADO 24, 21:30 H

Recomendado para maiores de 12 anos.
Incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios.
Entradas, 3,50 €.
Reservas e venda anticipada nas oficinas do centro cultural de Muros.

 

 

ANUNCIO

A empresa de traballo temporal Manpower terá atención ó público no concello de Muros para a recollida de currículums e asesoramento.

Unha consultora desta ett desplazarase a Muros para recoller currículums e asesorar a persoas que se atopen en busca activa de traballo. Nestes momentos Manpower está interesada, principalmente, en seleccionar persoas con experiencia na limpeza de atún aínda que dispoñen de ofertas de emprego para diferentes postos e sectores.

O horario de atención ó público será:

 • Segundo e cuarto venres de cada mes
 • De 09:30 a 13:30 h
 • Curro da Praza s/n- Edificio do concello (planta baixa)
 • Persoa de contacto de Manpower: Ana Martínez

 

 

TEATRO | MUROS

SARABELA TEATRO
“O SECUESTRO DA BIBLIOTECARIA”

CENTRO CULTURAL E XUVENIL DE MUROS
SÁBADO 17 DE MARZO, 18:00 H.

Incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios
Entradas, 2,50 €. Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural.

 

 

Actividade

A Campaña de reciclaxe "Separar con xeito, para reciclar a feito", promovida por ECOEMBES e a Consellería de Medio Ambiente, chega a Muros o 16 de marzo de 2018.

O venres 16 de marzo de 10.30 h a 13.30 h unha carpa informativa situarase na praza do Concello de Muros. Esta carpa estará atendida por monitores ambientais que infomarán sobre a adecuada reciclaxe de residuos de envases, ao mesmo tempo que proporcionarían merchandising para a cidadanaía.

Achégate a informate sobre a correcta xestión dos residuos.

 

 

ANUNCIO

LISTAXES CONTRATACIÓN TEMPORAL PERSOAL LABORAL E INTERINO DA XUNTA DE GALICIA

 A Xunta de Galicia vén de publicar unha resolución no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 28 de febreiro de 2018 pola que acorda a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas ou especialidades.  
As persoas interesadas poderán presentar solicitude de inclusión entre o 1 de marzo e o 15 de xullo deste ano.

Listas que se abren
Persoal funcionario
Corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
A1 2067 Escala de veterinarios
A1 2086 Escala superior de finanzas
A2 2051 Corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
A2 205F Escala técnica de finanzas
C1 2053 Corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
C2 2059 Corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Persoal laboral
I 002 Titulado/a superior médico/a. Médico/a xeriatra. Médico/a CEI. Médico/a adxunto/a. Médico/a
II 001 Director/a-administrador/a. Director/a de centro social. Director/a casa da xuventude. Subdirector/a residencia xuvenil. Preceptor/a residencia. Director/a centro. Xefe/a do servizo administrativo do IGAEM. Secretario/a de residencia. Director/a de cociña de irmandade. Director/a de clínica deportiva
II 002 ATS. Enfermeiro/a. Practicante. DUE
II 011  Fisioterapeuta
III 004  Gobernante/a. Gobernante/a servizos domésticos. Encargado/a lavadoiro, roupeiro, ferro de pasar
III 006 Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento. Conservador/a de edificios.
Encargado/a oficios varios mantemento. Xefe/a de taller. Encargado/a de traballos. Especialista de oficios
III 014 Xefe/a de cociña
III 050 Técnico/a especialista xardín de infancia
III 065 Oficial/a 1ª cociña. Oficial 1ª cociñeiro/a. Xefe/a cociña. Cociñeiro/a 1ª
III 069 Oficial/a servizos técnicos. Oficial 1ª mantemento. Oficial 1ª oficios varios. Oficial de primeira
III 078 Subgobernante/a
IV 003 Auxiliar sanitario. Auxiliar clínica. Auxiliar psiquiátrico/a. Auxiliar de enfermaría. Coidador/a xeriátrico. Coidador/a
IV 004 Auxiliar fogar. Coidador/a auxiliar. Auxiliar coidador/a. Auxiliar de internado
IV 005 Oficial/a 2ª cociña. Cociñeiro/a oficial 2ª
IV 006 Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª mantemento
IV 039 Auxiliar de autopsia
V 011 Limpador/a. Fregador/a. Empregado/a comedor. Empregado/a cociña-pinche. Servizo doméstico. Mozo/a de limpeza. Pinche de cociña. Persoal de servizos xerais.

Persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais

III 100 Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada
V 14A Bombeiro/a forestal condutor/a

Requisitos:  
Imprescindible ter unha titulación oficial e certificado de lingua galega (consultar requisitos específicos para cada categoría na ligazón que se sinala máis abaixo)  

ENLACE Á RESOLUCIÓN DO DOG:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180228/
AnuncioCA01-210218-0006_gl.pdf

MÁIS INFORMACIÓN:

 • Orientadora Laboral
  Curro da Plaza s/n (Muros)
  Tfno.: 981 826 050
  Atención ó  público: luns e martes de 08:30 a 14:30 h

 

 

TEATRO | MUROS

EDUCATEATRO
“OS TRES PORQUIÑOS”

CENTRO CULTURAL E XUVENIL DE MUROS
SÁBADO 3 DE MARZO, 18:00 H.

Entradas 2,50 €.
Venda anticipada esgotada
Entradas dispoñibles para a venda en billeteira: 43
Horario de billeteira: sábado, 3, de 17:00 a 18:00 h.

 

 

TEATRO | MUROS

“FOUCELLAS”
TALÍA TEATRO

CENTRO CULTURAL E XUVENIL DE MUROS
SÁBADO 24 DE FEBREIRO, 21:30 H.

Autor e director: Cándido Pazó
Elenco: Toño Casais, Dani Trillo, Artur Trillo e María Ordóñez.
Premio María Casares 2017 á Mellor Escenografía.

Espectáculo inscrito na Rede Galega de Teatros e Auditorios
Entradas, 3,50 €. Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural de Muros

 

 

Actividade

Venda e degustación de produtos locais e de proximidade.

ESPECIAL ENTROIDO

Ven e proba os nosos produtos
Entra no teu Mercado

Mercado municipal venres | 9 de febreiro | 2018
de 10.00 a 13.00h

Participan:
Raiña Lupa |Panadería Uhía | Panadería Rodolfo | Corona de Galicia | Pastelería Goya |Granxa Moreira | Miceltia Shitake Galego

 

 

ENTROIDO 2018
Concello de Muros

PROGRAMA

VENRES 09/02/2018:
17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN LOURO. Colaboran ANPA Agra de Filgueira e SC Monte Louro

SÁBADO 10/02/2018:
17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN TAL. Coorganiza A.C. Careca

DOMINGO  11/02/2018. MUROS:
17:00 h -  CONCURSO DE COMPARSAS
ACTUACIÓN DA CHARANGA SANTA COMPAÑA

LUNS 12/02/2018:
17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN ESTEIRO. Colabora ANPA de Esteiro
17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN SERRES. Pozo do Cachón

MARTES 13/02/2018:
17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN ABELLEIRA. Coorganiza A.C. A Ponte vella
17:00 h - FESTA INFANTIL DE DISFRACES EN TOREA. Colaboran veciños de Torea

MÉRCORES 14/02/2018. MUROS:
19:00 h - ENTERRO DO FACUNDO. Coa actuación e colaboración da BANDA DE CORNETAS E TAMBORES CALLEIRA

VENRES 16/02/2018:
18:00 h – FESTA DE DISFRACES BIBLIOTECA DE MUROS en San Xosé

 

ANUNCIO

Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos

Normativa:
Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2018. (BS410A). (DOG nº 22 do 31/01/2018)

Obxecto:
Establecer as bases e convocatoria para a concesión da prestación familiar por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2018.

Persoas beneficiarias:
Persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos o 1 de xaneiro de 2018 (nados entre o 2.1.2015 e o 1.1.2018, incluídos) e que, durante o ano 2016, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a teñan presentado de forma voluntaria. (As persoas que realizan a declaración do IRPF xa teñen dereito ás deducións fiscais das mesmas contías)
No caso de fillos/as adoptados ou acollidos entre o 31 de decembro de 2016 e o 31 de decembro de 2017, a prestación poderase conceder durante os tres anos posteriores á data da inscrición no Rexistro Civil ou, cando esta non sexa necesaria, a partir da data da resolución xudicial ou administrativa que a declare.

Requisitos:
Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia.
Que na data da solicitude os nenos ou as nenas convivan coa persoa solicitante.
Que durante o ano 2016, nin as persoas solicitantes nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estaren obrigadas a iso.
Que cumpran os requisitos establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Contía da axuda:
A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos sen que a mesma filla ou fillo poida dar lugar a máis dunha prestación en virtude desta convocatoria. A contía será a seguinte:
Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 euros.
Cando sexa a segunda filla ou fillo: 1.200 euros.
Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 euros.

| + información

 

 

ENTROIDO 2018
Concello de Muros

CONCURSO DE COMPARSAS
Domingo 11 de febreiro

As comparsas deberán de estar formadas por un mínimo de 5 persoas. Establécense dúas categorías: grupos, de 5 a 14 persoas e comparsas, a partir de 15 persoas.

As inscricións das mesmas farase no Rexistro do Concello de Muros, dende o día 22 de xaneiro ata o 9 de febreiro en horario de 09:00 a 14:00 horas, na sede electrónica do concello ou por calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015 de 1 de outubro de Procedemento administrativo común das Administracións públicas, neste caso deben remitir copia ao fax 981762257.

BASES | FICHA DE INSCRICIÓN

 

TEATRO | MUROS

MOFA E BEFA
“CRANIOS PRIVILEXIADOS”

CENTRO CULTURAL E XUVENIL DE MUROS
SÁBADO 20 DE XANEIRO, 21:30 H.

Dirección: Carlos Santiago
Autores: Pepe Sendón e Carlos Santiago
Elenco: Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira

Incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios da AGADIC.
Entradas, 3,50 €. Reserva e venda anticipada nas oficinas do Centro Cultural de Muros. 981762294

 

 

Entrega de Premios

CONCURSO
“ACENDENDO O NADAL”

Luns 15 de xaneiro as 17:00h
no salón de plenos do Concello.

Categorías:
Escaparates de establecementos
Exterior de establecementos
Exterior de vivendas particulares
Rúas, espazos ou edificios públicos para asociación ou agrupacións de establecementos ou particulares

Os premios serán os seguintes:
Escaparates de establecementos:
1º premio de 300€, 2º premio de 150€, 3º premio de 75€
Exterior de establecementos:
1º premio de 300€, 2º premio de 150€, 3º premio de 75€
Exterior de vivendas particulares:
1º premio de 300€, 2º premio de 150€, 3º premio de 75€
Rúas, espazos ou edificios públicos para asociación ou agrupacións de establecementos ou particulares:
1º premio de 500€, 2º premio de 300€, 3º premio de 150€

| Cartel | Bases

| Relación de premiados

 

 

ANUNCIO

CONVOCATORIA DO PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIASPROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL EN DETERMINADAS UNIDADES DE COMPETENCIA DO CATÁLOGO NACIONAL DECUALIFICACIÓNS PROFESIONAIS

O obxecto da acreditación é a de recoñecer e avaliar as competencias profesionais adquiridas polas persoas no desenvolvemento do seu traballo ou por outras vías non formais de formación.

As unidades de competencia e o número de prazas, obxecto desta convocatoria, son as recollidas no anexo I da Orde do 29 de decembro de 2017 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 10/01/2018).

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: o prazo para presentar solicitudes remata o 26 de xaneiro.

A solicitude deberá ser cuberta e xerada pola aplicación informática que se atopa no enderezo http://www.edu.xunta.es/acreditacion que logo se imprimirá para a súa presentación, na secretaría dos centros onde se vaia desenvolver o proceso (relación centros no Anexo II da orde).

REQUISITOS XERAIS:

 • Posuír a nacionalidade española, dispor do certificado de rexistro de cidadanía comunitaria ou da tarxeta de familiar de cidadán da U. E., ou ser titular dunha autorización de residencia ou de residencia e traballo en España.
 • Ter 18 anos cumpridos no momento de realizar a inscrición, para unidades de competencia correspondentes a cualificacións de nivel I, e ter 20 anos para as unidades de competencia de nivel II e III.
 • Ter experiencia laboral e/ou formación relacionada coas competencias profesionais que se queiran acreditar:
  • Experiencia laboral: xustificar polo menos 3 anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total, nos últimos 10 anos, para unidades de competencia de nivel II e III. Para unidades de competencia de nivel I, xustificarán polo menos 2 anos cun mínimo de 1.200 horas traballadas en total.
  • Formación: xustificar polo menos 200 horas para unidades de competencia de nivel I, ou 300 horas para as unidades de competencia dos niveis II e III, nos últimos 10 anos.
 • As persoas candidatas non poderán estar matriculadas nin cursando simultaneamente un curso de formación profesional inicial (ordinaria ou modular), nin para o emprego conducente á acreditación das unidades de competencia en que soliciten a súa inscrición.
 • Tampouco poderán estar en posesión dun título de formación profesional ou dun certificado de profesionalidade que conteña a/as unidade/s de competencia que solicita. Tampouco estar inscritas noutro procedemento de recoñecemento de experiencia profesional, ou probas libres para a obtención do título de FP.
 • As persoas maiores de 25 anos que cumpran os requisitos de experiencia laboral ou formativa e non poidan xustificalos mediante os documentos sinalados, poderán solicitar a súa inscrición provisional no procedemento, sempre e cando presentaran a xustificación mediante algunha proba admitida en dereito, da súa experiencia laboral ou das aprendizaxes non formais de formación.

PUBLICACIÓN: DOG do 10 de xaneiro de 2018
Máis INFORMACIÓN en www.edu.xunta.es/fp/acreditacion ou contactar coa Orientadora Laboral no teléfono 981 826 050 (extensión 101) ou no edificio do concello os luns e martes de 08:30 a 14:30 horas.

 

 

TEATRO | MUROS

“CINCENTA”
DANTHEA TEATRO

CENTRO CULTURAL E XUVENIL DE MUROS
SÁBADO 13 DE XANEIRO, 18:00 H.

Xénero: Comedia. Teatro de obxectos
Público preferente: familiar
Entradas, 2,50 €, xa a venda nas oficinas do centro cultural de Muros.

 

 

ANUNCIO

RECOÑECEMENTO COMPETENCIAS PROFESIONAIS CONVOCATORIA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

O Concello de Muros informa que, a Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria publicou unha orde no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 28 de decembro de 2017 pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. Convócanse unidades de competencia das cualificacións profesionais de:

- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio SSC089_2
- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais SSC320_2
- Servizos para o control de pragas SEA028_2
- Xestión de servizos para o control de organismos nocivos SEA251_3
- Socorrismo en espazos acuáticos naturais AFD340_2
- Socorrismo en instalacións acuáticas AFD096_2
 - Extinción de incendios e salvamento SEA129_2
- Tanatopraxia SAN491_3
- Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural SEA898_2

| AMPLIAR INFORMACIÓN

LIGAZÓN Á ORDE DO DOG:0
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2017/20171227/AnuncioG0424-191217-0003_gl.pdf

INFORMACIÓN DA CONVOCATORIA: http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-reconecemento-experiencia-profesional

Ou contactar coa orientadora laboral no teléfono 981 826 050 ou ben nas instalacións municipais os luns e martes.

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección dun monitor socorrista para a piscina municipal mediante contrato de duración determinada.

Para participar neste proceso selectivo, deberase presentar a solicitude xunto coa documentación requirida nas bases no rexistro do Concello. 

O prazo para presentación de solicitudes rematará o día 7 de decembro de  2017

| Anuncio
| Bases
| Modelo de solicitude

| Acta 1 · relación de candidatos
| Acta 2 · primeiro exercicio
| Acta 3 · segundo exercicio
| Acta 4

 

 

CICLO DE TEATRO
NADAL EN FAMILIA

CENTRO CULTURAL DE MUROS
CONCELLO DE MUROS

sábado | 23 decembro | 18:00 h
MALASOMBRA PRODUCIÓNS
“Os fabulosos Cleaners”

xoves | 28 decembro | 18:00 h
TRES TIGRES TEATRO
“Serenatas embichadas”

venres | 29 decembro | 18:00 h
CHACHAKÜN
“El Investigatopo”

sábado | 30 decembro | 18:00 h
TRES TIGRES TEATRO
“Los sueños de Trucas”

mércores | 3 xaneiro | 18:00 h
OS BOLECHAS
“Un conto de Nadal”

sábado | 13 xaneiro | 18:00 h
DANTHEA TEATRO
“Cincenta”

| CARTEL

 

 

TEATRO

“A CANCIÓN DO ELEFANTE”
REDRUM TEATRO

| CENTRO CULTURAL E XUVENIL DE MUROS
| SÁBADO 16, DECEMBRO ÁS 21:30 H.

Elenco: Guillerme Carbajo, Ernesto Chao, e Patricia Vázquez.
Entrada 3,50 €. Reserva e venda anticipada no centro cultural
Incluída na Rede Galega de Teatros e Auditorios

______________

MERCADIÑO SOLIDARIO

| MERCADO MUNICIPAL DE MUROS.
| VENRES 15 DECEMBRO ÁS 10:30 H

Organizado polo concello e os centros de ensino e coa colaboración de Adisbismur e das persoas participantes nos obradoiros culturais. 
O recaudado é donado a Cáritas

 

 

ANUNCIO

Mediante resolución da alcaldía deste concello do día 28/11/2017 adoptouse o seguinte acordo

....

Vista a resolución do xefe territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que lle concede ao concello de Muros unha subvención por un importe de 22.500,00 Euros para a contratación durante nove meses de dous traballadores/as desempregados para a execución do servizo “Revalorización dos espazos públicos urbanos”, segundo a subvención solicitada ao abeiro da Orde do 29 de agosto de 2017 (dog nº 171 de 8 de setembro de 2017).

RESOLVO

1. - Presentar a oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia para a contratación de dous peóns de obras públicas durante nove meses a xornada completa, en base á subvención concedida ao Concello de Muros ao abeiro da Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 29 de agosto de 2017 (DOG nº 171 de 08/09/2017) ,segundo o previsto no artigo 14 da citada Orde.

| Bases
| Acta 1 ·
relación de candidatos
| Acta 2 · primeiro exercicio
| Acta 3 · segundo exercicio
| Acta 4 · puntuación final

 

 

Actividade

Venda e degustación de produtos locais e de proximidade.

Ven e proba os nosos produtos
Entra no teu Mercado

Mercado municipal venres | 1 de decembro | 2017
de 10.00 a 13.00h

Participan:
Raiña Lupa | Asociación de mulleres Os Horreos | Panadería Uhía | Panadería Rodolfo | Corona de Galicia | Pastelería Goya | Panadería e Pastelería Rodrigo | Granxa Moreira | Miceltia Shitake Galego

 

Muros en Negro

 

TEATRO | MUROS

SÁBADO 25 DE NOVEMBRO
DÍA INTERNACIONAL DA ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA A MULLER

“HELENA. XUÍZO A UNHA LURPIA”
TEATRO DO ATLÁNTICO

CENTRO CULTURAL E XUVENIL DE MUROS
SÁBADO 25, DE NOVEMBRO ÁS 21:30 H.

Incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios.
Non recomendado para menores.

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros está a levar a cabo actividades para a dinamización das instalacións do Mercado Municipal, polo que o vindeiro venres 1 de decembro realizaremos unha Feira de produtos de proximidade que ten coma finalidade difundir os produtos dos/as produtores locais.

Para isto, solicitamos a implicación da veciñanza, polo que, as persoas, entidades, asociacións, comercios... que estean interesadas en participar na exposición ou venda dos seus produtos pode poñerse en contacto nós.

O prazo para anotarse remata o luns 27 de novembro ás 14:00h

Máis información:
Oficina de Consumo ou Axencia local de sostibilidade
Tel.: 981 826 050

 

 

ANUNCIO

"PROXECTO DE REHABILITACIÓN DO PASEO MARÍTIMO DE ESTEIRO, T.M. DE MUROS (A CORUÑA)"

SECRETARÍA DE ESTADO Y MEDIO AMBIENTE.
DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR.

| Ver proxecto

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria para contratar servizos para impartir  as ACTIVIDADES NOS CENTROS EDUCATIVOS DO MUNICIPIO FÓRA DE HORARIO ESCOLAR  mediante contrato menor:

As actividades impartiranse dende xaneiro a maio de 2018, incluídos, nas Escolas de educación infantil de Tal e Muros e no Centros de ensino infantil e primario de Esteiro, Louro e Ramón de Artaza, Serres, en horario de 15:30 a 18:30 h de luns a venres e cun prezo máximo de 1600,00 €/mes (IVE incluido).

As empresas interesadas en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldesa do Concello de Muros, xunto coa proposta económica e documentación que acredite a súa capacidade para impartir cada actividade e unha declaración responsable indicando que non está incursa en causas ou prohibicións para contratar e estar ao corrente coas obrigas tributarias e seguridade social, o que deberá acreditar previa adxudicación.  

As instancias presentaranse no Rexistro de entrada do concello ata o día 11 de decembro, ás 14:00 h.

| + información no anuncio

 

 

 

TEATRO | MUROS

“RUBICUNDO”
TEATRO DOS GHAZAFELHOS

CENTRO CULTURAL E XUVENIL DE MUROS
SÁBADO 18, DE NOVEMBRO ÁS 18:00 H.

Espectáculo dirixido a público familiar  
Adaptación do conto de María Canosa “Rubicundo”
Elenco: Montse Piñón, Pepablo Patinho e Jorge Casas.
Entradas, 2,50 €, xa a venda nas oficinas do centro cultural de Muros.
Incluído na RGTA

 

 

CINE | MUROS

“ENCALLADOS”

Centro cultural de Muros
sábado 11 de novembro, 21:30 h.

Guión e Dirección: Alfonso Zarauza
Reparto: Xulio Abonjo, Ricardo de Barreiro, Federico Pérez, Farruco Castromán, Luis Tosar
Xénero: Comedia

Entradas de balde, aforo 160 butacas.

Colabora: Excma. Deputación provincial da Coruña. Programa VISIÓNS

 

 

ANUNCIO

INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO DE LAS INSTALACIONES DE TEMPORADA Y SERVICIOS DE ESCUELAS DE SURF, BODYBOARD, LONGBOARD Y PADDLE SURF, EN LAS PLAYAS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA. APERTURA DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, la Demarcación de Costas de Galicia hace públicas, mediante este anuncio, las condiciones de tramitación de las autorizaciones para los servicios de temporada de playa (instalaciones expendedoras de bebidas, hidropedales, hamacas, terrazas, etc., y escuelas de surf, bodyboard, longboard y paddle surf) en la zona de dominio público marítimo-terrestre (DPMT) de la provincia de A Coruña.

El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el día siguiente al de la fecha de la publicación del anuncio en el BOP y finalizará el 22 de diciembre de 2017.

| + información (BOP Nº 207 - Martes, 31 de outubro de 2017)

 

 

VI LIMPEZA SIMULTÁNEA DE PRAIAS | 2017

“Únite e limpa a túa praia!”

Sábado | 11 novembro | Area Maior

ADEGA e o Campus do Mar, a través do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo, organizan unha Limpeza Simultánea de praias para a fin de semana do 11 de novembro. Con esta convocatoria ADEGA dá continuidade ás limpezas realizadas dende o ano 2012, ás que se suma a colaboración do Campus do Mar, entidade de referencia no estudo e divulgación dos ecosistemas mariños e litorais.

Area Maior (Muros)
Concello de Muros. Sábado 11. Punto de encontro na escola de surf. 11:30h. Contacto: CENTRO VITALIA (652134359; nuk.lopez@gmail.com)

| Cartel | + información

 

 

DÍA DO PEÓN | 2017

“Polo San Martiño, peóns ao camiño”

Venres | 10 novembro | Pozo do Cachón

PROGRAMA
11:30 h | Recepción
11:45 h | Visita exposición e "tuneado" de trompos
12:00 h | Lectura do manifesto, cantiga do trompo e .... trompos a bailar

| Cartel

 

 

TEATRO | MUROS

“UN TONTO EN UNA CAJA”
 COMPAÑÍA BONJOURMONAMOUR, de Murcia

CENTRO CULTURAL DE MUROS
VENRES 3 DE NOVEMBRO, 21:30 H.

Autor: Martín Giner.
Director: Carlos Santos
Intérpretes: Pedro Segura, Macarena de Rueda e Viceng Miralles

Entradas, 3,50 €. Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural de Muros

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria para contratación temporal de  dun/ha monitor/a de bordado e un/ha monitor/a de encaixe para os obradoiros culturais do Concello de Muros

O sistema de selección dos aspirantes será de concurso- oposición.

Os/as interesados/as en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldesa do Concello de Muros, xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 30 de outubro ás 14:00 h.

| Anuncio | Bases | Modelo solicitude

| Acta 1 | Acta 2

 

 

Anuncio

Comunícolle que a Xunta de Local deste Concello, na sesión do 13 de outubro de 2017, adoptou entre outros o seguinte ACORDO:

“3.- Analise e Resolución , se procede, de convocatoria de axudas dirixidasá entidades para a realización de actividades culturaisas no ano 2017.

Revisada a Proposta técnica ao respecto , constando aceptación da
comisión avaliadora, a Xunta de Goberno Local acorda conceder as axudas para actividades culturais a continuación mencionadas:

[ver beneficiarios/as]

 

 

APERTURA DA BOLSA DE EMPREGO DE CORREOS

O concello de Muros informa de que Correos fai pública a convocatoria para formar parte das novas Bolsas de Emprego de 2017 destinadas para a cobertura de necesidades de carácter temporal en postos operativos.

Estas Bolsas perseguen o obxectivo de posibilitar a contratación de persoal laboral para atender, por distintas necesidades, a cobertura temporal dos postos de: Atención ao Cliente, Axente Clasificación, Repartición1/servizos rurais motorizados e Repartición 2/servizos rurais non motorizados. As persoas candidatas poderán inscribirse nun máximo de 2 bolsas.

As Bolsas configuradas utilizaranse tanto para a contratación de necesidades a tempo completo como para tempo parcial. En todo caso, o candidato poderá indicar na súa solicitude, como máximo, dúas modalidades de xornada das catro posibles:

 • Tempo completo
 • Tempo parcial con distribución diaria de luns a venres Mínimo de 4 horas/diarias continuadas, excepto no ámbito rural
 • Tempo parcial por días, determinados días á semana Mínimo de 2 días semanais e con polo menos 4 horas/diarias continuadas, excepto no ámbito rural
 • Venres, Sábados, Domingos e/ou Festivos Mínimo de 7 horas/diarias continuadas, excepto en Loxística e no ámbito rural

As solicitudes presentaranse, exclusivamente de forma online, na páxina habilitada para o efecto na internet www.correos.es (Inicio/ Información Corporativa/ Recursos Humanos/ Emprego/ Bolsas de Emprego 2017) e en Conecta, a intranet de Correos. Para gravar/cumprimentar a solicitude seguiranse as instrucións que figuran na mesma. Non se admitirán solicitudes presentadas de distinta forma.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 3 de novembro.

 

 

TEATRO | MUROS

ASOC. CULTURAL E TEATRAL TROTACONVENTOS
“O XURAMENTO DE DRAKE AO PÉ DA TORRE DE HÉRCUES”

CENTRO CULTURAL DE MUROS
SÁBADO 28 DE OUTUBRO, 20:00 H.

Escrita e dirixida por Carlos Freire
Intérpretes: Ana Gronzo, Pilar Pedreira, Gloria Rodríguez, Brahin El Ghottiss, Sandra María Pereira, Ernesto
Regueira Veiras, Carlos Freire, Carlos Fabal, Moncho Álvarez, Conchi García.

 

 

Anuncio

Comunícolle que a Xunta de Local deste Concello, na sesión do 13 de outubro de 2017, adoptou entre outros o seguinte ACORDO:

“3.- Resolución de convocatoria de axudas dirixidas á entidades para a realización de actividades deportivas no ano 2017.Exp 304/2017.

Revisada a Proposta técnica ao respecto, constando aceptación da mesma pola comisión avaliadora, a Xunta de Goberno Local acorda conceder as axudas para actividades deportivas a continuación mencionadas: [ver beneficiarios/as]

 

 

TEATRO | MUROS

 “NACIDAS LIBRES”, DE CONTRAPRODUCIÓNS
CENTRO CULTURAL DE MUROS
SÁBADO, DÍA 21 DE OUTUBRO, 21:30 H.

Autor: Cándido Pazó
Elenco: Mónica Caamaño, Rocío González, Susana Dans y Casilda Alfaro

Entradas 3,50 €, xa a venda nas oficinas do centro cultural.
Espectáculo incluído na Rede Galega de teatros e auditorios.

 

 

CINE | MUROS

“A PRAIA DOS AFOGADOS”
Centro cultural de Muros
sábado 14 de outubro, 21:30 h.

Entrada de balde. Aforo limitado
Programa VISIÓNS da Excma. Deputación provincial da Coruña.

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria para contratación temporal de  dun profesor de guitarra, un profesor de música tradicional, un profesor de violín, un profesor de canto, un profesor de música moderna e un profesor de batería para a escola  de Musica do Concello de Muros.

O sistema de selección dos aspirantes será de concurso- oposición.

Os interesados/as en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldesa do Concello de Muros, xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 5 de outubro de 2017.

| Anuncio | Bases | Modelo solicitude

| ACTA 1 | ACTA 2

 

 

APERTURA DE LISTAXES DE SEAGA PARA NOVAS INCORPORACIÓNS E/OU ACTUALIZACIÓN DE MÉRITOS

SEAGA (Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.) anuncia a apertura do prazo para a actualización de méritos e/ou a incorporación de novo candidatos nas seguintes categorías:

 • Enxeñeiro/a de Montes.
 • Enxeñeiro/a Agrónomo/a.
 • Enxeñeiro/a Técnico Forestal.
 • Enxeñeiro/a Técnico Agrícola.
 • Enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos.
 • Enxeñeiro/a Técnico de Obras Públicas.
 • Arquitecto/a.
 • Arquitecto/a Técnico.
 • Capataz.
 • Xefe/a de Brigada.
 • Maquinista-Condutor/a.
 • Peón/oa Especialista.
 • Peón/oa.
 • Oficial Administrativo.
 • Auxiliar Administrativo.
 • Licenciado/a en Dereito

Prazo de inscrición: Ata o 31 de outubro de 2017

Máis información: http://www.epseaga.com/?q=gl/node/9
Ou contactar coa orientadora laboral
Curro da Praza nº 1 (Muros)
Teléfono: 981 826 050, ext 101
Atención ó público: Luns e martes  

 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN

“MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA NO ALUMEADO PÚBLICO 2ª FASE"

O Concello de Muros convoca licitación pública para adxudicar o contrato da contratación da actuación “Mellora da eficiencia enerxética no alumeado público 2ª fase”.

| + información

 

 

ANUNCIO

LISTA DE PERSOAS ADMITIDAS POR ORDE DE INSCRICIÓN NO CURSO DE LINGUA DE SIGNOS NIVEL A1.

| LISTA DE PERSOAS ADMITIDAS

 

 

NOTA INFORMATIVA

O Concello de Muros informa de que no DOG nº 184 do mércores 27 de setembro de 2017 saíu publicada a Resolución do 18 de setembro de 2017 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, a particulares para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña e baño (Reforma17), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria.

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas, maiores de idade, consumidores individuais, propietarias ou titulares de calquera dereito sobre inmobles do sector residencial situados na Comunidade Autónoma de Galicia, sempre que os bens subvencionables descritos no artigo 3 das bases reguladoras se adquiran nunha entidade colaboradora adherida ao programa Reforma17 e se destinen ao dito inmoble.

| + información

 

 

TEATRO | MUROS

VENRES, 6 DE OUTUBRO, 21:30 H.
GRUPO CHÉVERE
“Goldi libre!”
Recomendada para maiores de 12 anos.


SÁBADO, 7 DE OUTUBRO, 18:00 H.
EDUCATEATRO PRODUCIÓNS,
MUSICAL “O mundo máxico de Pinocho”,
Un completo espectáculo especialmente pensado para o público familiar a partir de 2 anos.

Incluídos na Rede Galega de Teatros e Auditorios
Entradas 3,50 €, Reserva e venda anticipada nas oficinas do centro cultural de Muros, de luns a venres, de 8:30 a 15:00 h.

 

 

OBRADOIRO DE EMPREGO DE GARANTÍA XUVENIL
“NARAIO XUVENIL”

A Consellería de Economía, Emprego e Industria aprobou o desenvolvemento dun Obradoiro de Emprego, promovido polos Concellos de Muros e Carnota, denominado Naraio Xuvenil.

Este programa mixto de emprego e formación terá unha duración de 6 meses, cunha etapa de formación en alternancia co traballo ou práctica profesional, que estará dirixida á aprendizaxe, cualificación e adquisición de experiencia profesional.

O número de alumnos/as traballadores/as será de 15.
Poderán ser beneficiarias do proxecto as persoas mozas inscritas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (idades entre 18-30 anos), que teñan solicitado na Oficina de Emprego o código de Obradoiros de Emprego.

Especialidades:

- Atención socio- sanitaria a persoas no seu domicilio. Desenvolveranse accións no eido da atención sociosanitaria e a intervención psicosocial. É necesario unha titulación mínima de ESO ou equivalente.

- Limpeza en espazos abertos e instalacións industriais. Actuacións de mellora en diversos edificios públicos e instalacións, así como en espazos abertos.

Para calquera información adicional sobre o tema podedes chamar aos concellos: 981 826 050 (Muros) e 981 857 217 (Carnota).

| BASES SELECCION OBRADOIRO

| CANDIDATOS DO OBRADOIRO

| LISTADO PROVISIONAL ALUMNOS

| LISTADO PROVISIONAL DOCENTES

| LISTADO DEFINITIVO ALUMNOS

| LISTADO DEFINITIVO DOCENTES

| LISTADO PROVISIONAL DOCENTE AXUDA DOMICILIO

| LISTADO DEFINITIVO DOCENTE AXUDA DOMICILIO

 


ANUNCIO

OBRADOIROS CULTURAIS. CONCELLO DE MUROS 2017/18

HORARIOS DE ARTE FLORAL, BAILES DE SALÓN, COSTURA, TEATRO E TRABALLOS MANUAIS.
BORDADO E ENCAIXE, pendente.

CONSULTAR A LISTA DE ADMITIDOS E CONTA no Centro Cultural de Muros. Teléfono 981762294

HORARIOS

 


ANUNCIO

ESCOLAS DEPORTIVAS
2017/18

PREINSCRICIÓN
DO 1 AO 15 DE SETEMBRO

A preinscrición farase nas oficinas da Casa da Cultura de Muros, na Casa da Sociedade de Esteiro ou por medio da páxina web do Concello de Muros, www.muros.gal, descargando o formulario de inscrición e enviandoo por correo-e a cultura.deportes@muros.gal, do 1 ao 15 de setembro.

CARTEL | BASES | FORMULARIO

 


O Concello de Muros anuncia a convocatoria para contratar servizos para impartir os Obradoiros culturais que seguidamente se relacionan, mediante contrato menor:

Obradoiro de arte floral, as clases impartiranse no centro de O Areal, Esteiro, os mércores de 16:00 a 18:00 h. En San Xosé, Muros os venres de 19:00 a 21:00 h.

Obradoiro de bailes de salón, as clases impartiranse no centro sociocultural de Louro os sábados de 19:00 a 20:00 h e no Pozo do Cachón os mércores, de 21:00 a 22:00 e os sábados de 17:30 a
18:30 horas.

Obradoiro de costura en Muros, as clases impartiranse no centro de San Xosé, Muros, os martes, de 17:30 a 21:30 horas.

Obradoiro de teatro en Muros, para grupo infantil e de adultos, as clases impartiranse no Auditorio do Centro Cultural de Muros, os mércores, de 18:30 a 22:00 horas.

Obradoiro de traballos manuais, as clases impartiranse no centro de San Xosé, Muros, os luns de 16:00 a 18:00 horas. No Areal, Esteiro, os luns de 18:30 a 20:30 horas. No centro sociocultural de
Louro, os mércores de 16:00 a 18:00 h. No centro de Agrovello, Tal, os mércores de 18:30 a 20:30 h. No Pozo do Cachón, Serres, os xoves de 16:30 a 18:30 h. En Trasdacosta, Esteiro, os xoves de
19:00 a 21:00 h.

As empresas interesadas en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldesa do Concello de Muros, xunto coa proposta económica e documentación que acredite a súa capacidade para impartir cada actividade e unha declaración responsable indicando que non está incursa en causas ou prohibicións para contratar e estar ao corrente coas obrigas tributarias e seguridade social, o que deberá acreditar previa adxudicación.

As instancias presentaranse no Rexistro de entrada do concello ata o día 1 de setembro, ás 10:00 h.

ANUNCIO AMPLIADO | Modelo de declaración responsable | INSTANCIA XERAL

 

 

CURSOS
Cursos de lingua de signos española

- Convocatoria dos niveis A1 e B2
- Prazo de preinscrición do 7 ao 21 de setembro (ou ata completar prazas) no rexistro xeral do Concello de Muros​
- Prazas limitadas
- Horario por determinar

Formulario de solicitude LSE

 

 

CONCERTOS
Praza do Mercado, Muros

Mércores, 23 de agosto, 20:00 h.
BANDA DE MÚSICA DE BOIRO

Xoves, 24 de agosto, 20:00 h.
ORFEÓN RÍA DE MUROS

En caso de chuvia trasladaranse ao centro cultural e xuvenil de Muros

 

 

CINE | MUROS
Agosto 2017

Luns, 7 de agosto, 22:30 h,
“Costa da Morte”
Centro cultural de Muros
Entrada de balde

Martes, 8 de agosto, 22:30 h,
“Atrapa la bandera”
Artón – Esteiro
Entrada libre. ATP.

Mércores, 9 de agosto, 22:30 h,
“Ocho apellidos catalanes”
San Francisco – Louro
Entrada libre. NRM. 7 anos

Xoves, 10 de agosto, 22:30 h,
“Palmeras en la nieve”
Centro cultural de Muros
ENTRADA DE BALDE. NRM. 16 ANOS

Organiza: Concello de Muros
Colabora:
EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Programa VISIÓNS

 

 

CURSOS DE VELA | VERÁN 2017

O prazo de inscrición nos cursos comeza o 28 de xullo e ata que se esgoten as prazas.

Para inscribirse nos cursos de vela deberá poñerse en contacto coas oficinas do Centro Cultural e Xuvenil de Muros:
- Por teléfono, no 981 762 294 ou no 981 762 313, ou de xeito presencial, no horario de apertura das oficinas.

Cada grupo dentro de cada quenda contará cun número máximo de 10 alumnos/as.

A cota por quenda establécense do seguinte xeito:
- 25,00 €

As quendas establécense do seguinte xeito:
Muros (antiga fábrica de Sel):

- Do 8 ao 11 de agosto
- Do 15 ao 18 de agosto
- Do 22 ao 25 de agosto
- Do 29 ao 1 de setembro

En cada quenda estabeceranse 2 grupos co seguinte horario:

Grupo 1: de 10:00 a 12:30 h (máximo 10 prazas)
Grupo 2: de 12:30 a 15:00 h (máximo 10 prazas)
As quendas establécense de martes a venres.

CARTEL | NORMATIVA | FORMULARIO SOLICITUDE

 

 

ANUNCIO

ELABORACIÓN DUNHA LISTA PARA A CONTRATACIÓN DE SOCORRISTAS DE PRAIAS DURANTE O VERÁN DE 2017

Acta 1 · relación de persoas admitidas e excluídas

Acta 2

 

 

ANUNCIO

Convocado o VII Concurso de ambientación e decoración mariñeira tradicional Muros Mira ao Mar.

Podes consultar as bases no seguinte enlace http://muros.gal/MMM2017/concurso-ambientacion-mmm17.pdf

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria da elaboración dunha lista para a contratación temporal a xornada parcial de:

Monitores/as de tempo libre

O sistema de selección das persoas aspirantes será de concurso-oposición.

As persoas interesadas en participar no proceso selectivo deberán facelo constar mediante instancia dirixida á Alcaldía do Concello de Muros xunto coa documentación que establecen as bases.

O prazo para a presentación de instancias remata o día 27 de
xuño de 2017 ás 13.00 h.

Anuncio | Bases | Proposta | Acta 1 |

Acta 2 · (exame)

 

 

ANUNCIO

O día 4 de abril de 2017 a Xunta de Goberno Local deste Concello aprobou as bases para a provisión en réxime de persoal laboral temporal dun/ha Guía Turístico/a e a Elaboración dunha lista de informadores/as Turísticos

Logo de ver que as persoas que superaron o proceso de informadores turísticos é insuficiente para cubrir os postos necesarios debido á renuncia dun/ha candidato/a, e que se precisa un informador turístico máis dos que superaron o dito proceso,

A XUNTA DE GOBERNO LOCAL ACORDA:

Modificar o punto 4 das bases aprobadas pola Xunta de Goberno Local do 4 de abril de 2017 para a provisión en réxime de persoal laboral temporal dun/ha Guía Turístico/a e a Elaboración dunha lista de informadores/as Turísticos e abrir un novo prazo de presentación de solicitudes ata o día 19 de xuño de 2017.

Os candidatos que xa presentaron a solicitude no proceso anterior, só presentaran a solicitude para participar neste novo proceso, podendo, se o consideran oportuno, achegar máis documentación.

Anuncio | Bases | Modelo solicitude

Acta 1 | Acta 2 · Plantilla Exame | Acta 3

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros informa que o vindeiro luns 12 de xuño, esta previsto presentar a oferta no Servizo Público de Emprego de Galicia para a elaboración dunha lista para a contratación de socorristas acuáticos para as praias, verán 2017.

Os interesados deberán estar inscritos na oficina de emprego de Cee como socorristas acuáticos, e estar en posesión do certificado de profesionalidade de socorrista en espazos acuáticos naturais, ou estar inscrito no rexistro profesional de socorristas acuáticos de Galicia

Máis información no Concello de Muros ou no teléfono 981826050

Anuncio | Bases

Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4

 

 

ANUNCIO

O Concello de Muros anuncia a convocatoria do proceso de selección para a contratación para BRIGADA DE INCENDIOS de dous capataces, dous peóns condutores e seis peóns.

Para participar neste proceso selectivo, deberase presentar a solicitude xunto coa documentación requirida nas bases no rexistro do Concello.

O prazo para presentación de solicitudes rematará o día 25 de abril de 2017.

Anuncio - Bases - Modelo solicitude

Peóns/conductores

Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4 |

Acta 5 | Acta 6 | Acta 7

Capataces

Acta 1 - capataces | Acta 2 | Acta 3 |

Acta 4 | Acta 5 | Acta 6

 


Queixa Ministerio Xustiza (Rexistro de Muros)

[Modelo - escrito de queixa]

 

3 carreira

SAT


Versión anterior


Ver web
Ampliar información

Facebook. Muros Mira ao Mar Youtube. Muros Mira ao Mar Twitter. Muros Mira ao Mar Wordpress. Muros Mira ao Mar

 
Concello de Muros - Curro da Plaza s/n - Muros - A Coruña - Tel. 981 826 050